分类 တႆးလူင် 下的文章

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်
1.ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ
2.ၵႆယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ
3.ၶၢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းလႆႈ
4.ၸူမ်းသိူဝ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
5.ၽဝတႆးယၢၼ်မိူင်း
6.တေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
7.တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ
8.တေပိၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉသူ
9.တိုတ်းယၢပ်ႇ
10.ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း
11.ပၼ်ႁႃၼႂ်းၽူင်း
12.ပွႆးႁၢမ်းႁၵ်ႉ
13.ပီႈတေပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
14.မွၵ်ႇႁွမ်
15.ယွၼ်းပဵၼ်မေႃၵႂၢမ်း
16.လီႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း
17.ဝူၼ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
18.ဝဵင်းႁၢင်ႈလီဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
19.ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်
20.သင်ၼွင်ႉၽွမ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်...ပေႃႈတင်းမႄႈ
22.သၢဝ်မိူင်းၼၢႆး
23.ႁၵ်ႉမိူၼ်သၢႆလူမ်း
24.ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
25.ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၼွင်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်
26.မူၺ်
27.သႅင်ႁွမ်မိူင်းသူႈ


ႁွင်ႉ| ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
1.ၶႂ်ႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
2.ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇႁႆၢ
3.ၶ်ႂႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
4.ၸွင်ႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉတေႉ
5.ၸိူင်းၽႆၢႇပႆၢႈပႅတ်ႈၸႆၢး
6.တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉမဝ်
7.ထိုင်ၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်
8.ပုတ်ႉထႃႉၸဝ်ႈသင်သွၼ်
9.ပဵၼ်တၢင်းယွၵ်ႇလဵၼ်ႈမႂ်း
10.ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇ
11.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
12.မွင်းၼႂ်းသႆၢလူမ်း
13.မႃးလႄႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
14.မႅတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ
15.ယႃႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉလဵၼ်ႈ
16.လွမ်ၵူဝ်
17.သင်ႇႁႂ်ႈမႂ်းႁူႉ
18.သုၼ်ႇၵေႃႉလဵဝ်
19.သဵင်ဝၢၼ်ၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
20.သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်မွၵ်ႇႁွမ်
21.ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
22.ၵွပ်ႈႁၵ်ႉလႄႈၶႂၢင်းပၼ်ႈ
23.ၸႂ်ႁူင်ႈၵွပ်ႈပီႈ

ႁွင်ႉ| ၸႆၢးၶိူဝ်းလဵဝ်
1.မႄႈႁၢင်ႉၵေႃႈမိူၼ်သၢဝ်
2.ၵဝ်ၽိတ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ
3.ၵေႃႉၶၢမ်ႇသုမ်း
4.ၵၢင်ၸ်ႂေၵႃႉယၢၼ်ၵႆ
5.ၶၢမ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉလဵဝ်
6.ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်
7.တွပ်ႇပၼ်လူး
8.တေႃႇၸူဝ်ႈ
9.တၢင်းႁၵ်ႉသၢႆတဵင်း
10.ထၢၼ်ႇၾႆးၵဝ်ႇ
11.ပွင်ႇၸႂ်ၼႃႈ
12.ပၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၵူၼ်းသိုၵ်း
13.ၽဝလုၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
14.ၾၢင်ႉၽေးလူင်
15.မဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
16.မွၵ်ႇၵွၼ်မွင်းပႂ်ႉၼွင်ႉ
17.ယွမ်းပၼ်ယိင်း
18.ယုမ်ႉပၼ်ႁႅင်း
19.ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
20.သိုပ်ႇမွင်း
21.သၢႆၸႂ်မီးၵႃႈၶၼ်
22.ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသၢဝ်ပဢူဝ်း
23.ႁူမ်ႈၽဵင်းတႆး
24.ဢမ်ႇလိုမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇ
25.ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉၸႂ်ၼွင်ႉႁွင်ႉ| ၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း

 1. ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ
 2. ၶူင်းၵၢင်ပႃ
 3. ၶႅၵ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇ
 4. ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း
 5. ၸူႉငဝ်ႈ
 6. ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ
 7. ပီႊမႂ်ႇလိသေႃး
 8. ၾၼ်
 9. မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉလူင်ႇၼိုင်ႈ
 10. သင်ႇထိုင်လုၵ်ႈမေး
 11. သိူဝ်တေႁွင်ႉယဝ်ႉ
 12. ဢၢၼ်းယူႇပႆႇပဵၼ်
 13. ဢၢႆႈၸၢႆးၵူၼ်ပျွင်းလူင်

1.ก็แค่
2.ၵိုႉယၢပ်ႇေသပူိၼ်ႈ
3.ၵေႃႇႁၢမ်းႁူဝ်ၸႂ်
4.ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼမ်ႉတႃ
5.ၶႆႈယူႇႁိမ်းမႂ်း
6.ၸႂ်တိတ်းသူ
7.ၸႂ်ပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
8.ၸႆၢးမီးေမးယဝ်ႉေၵႃႈ
9.ၸႆၢးေတႁၵ်ႉယဝ်ႉ
10.တႃႇမႂ်းသိူဝ်း
11.တႃႇသူသိူဝ်းၸ်ႂ
12.တီႈမႆၢတွင်း
13.တေႁဵတ်းႁိုဝ်
14.တၢင်းႁၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸႂ်
15.တၢင်းႁၵ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ
16.တႆးယၢၼ်မူိင်း
17.ထမ်းတြႃးလႄႈၶမ်းၽြႃး
18.ထိုင်ၵေႃႉဝႆၢႈႁိူဝ်းလိုမ်းတႃႈ
19.ထုင်းႁဝ်း
20.ပၢင်ႇလၢႆႇ
21.ပႆႇေပႃးႁိုင်
22.ၽွင်း
23.ၽႂ်ပဵၼ်ေၵႃႉၽိတ်း
24.ၽေးသၽႃႇဝလႄႈသင်ႇၶႃႇရ
25.မွၵ်ႇယိူဝ်ႈ
26.မွၵ်ႇလူင်လဵဝ်
27.မွင်းပ်ႂႉယူႇၵူႈယၢမ်း
28.မွင်းလူိၼ်မွင်းလၢဝ်
29.ယွင်ႇ
30.ယွၼ်းႁၵ်ႉေၵႃႉလဵဝ်
31.ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၽႆး
32.ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉပၢၼ်ၵူၼ်း
33.လွင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉေၵႃႈႁ်ႂႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ
34.ဝၼ်းၼိုင်ႈတေပွင်ႇၸႂ်
35.ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ
36.သုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
37.သေလႆၢဝၼ်းပူၼ်ႉ
38.သႆၢၾူၼ်
39.သႆၢလူမ်းလႄႈလိူၼ်မူၼ်း
40.ႁၵ်ႉတႄႉႁိုဝ်
41.ႁၵ်ႉၼင်ႇၵၼ်
42.ႁဝ်းထူိၵ်ႈႁဵတ်းသင်
43.ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်
44.ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈတၢင်းလီ
45.ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ်
46.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း
47.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း(live-1)
48.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း(live-2)
49.ႁိုဝ်လိူဝ်သင်
50.ဢမ်ႇမိူၼ်မိူူဝ်ႈလဵၵ်ႉ
51.ဢမ်ႇမီးပွၵ်ႈသွင်
52.ဢႃႈပုမ်ႇၸိူင်းၶီ
53.ေသလႆၢမိူဝ်ႈဝၢၼ်းသိုၼ်း