ၼၢင်းၽူၺ်းၼုမ်ႇၼူၼ်း-ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း7ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ| ၼၢင်းၽူၺ်းၼုမ်ႇၼူၼ်း
1.ႁၵ်ႉတူၵ်းလိုၼ်း
2.မူဝ်ယႃႇႁႂ်ႈၸမ်ႉၼမ်ႉယႃႇႁႂ်ႈၶုၼ်ႇ
3.မွင်း
4.မွင်းဝၼ်းၶိုၼ်းၸမ်
5.ယႃႇလိုမ်းၶိူဝ်း
6.ႁၵ်ႉထိုင်တီႈသုတ်းတၢင်း
7.ၵေႃႈသုမ်းႁၵ်ႉ

标签: none

添加新评论