2022年9月

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸႆၢးသႆၢၾူၼ်96ပုၵ်း

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးသႆၢၾူၼ်
1.I Miss You
2.ၵဝ်ႇတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ
3.ၵွပ်ႈဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈ
4.ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼိုင်ႈ
5.ၵူၼ်းၶႅၵ်ႇ
6.ၵူၼ်းၸႂ်ႁၢႆႉ ႁၵ်ႉၺႃးၵူၼ်းၸႂ်လီ
7.ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၸၢႆးဢွၼ်ႇလႅင်း
8.ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်
9.ၵူဝ်ၼႅင်ၸႂ်ယွၼ်ႉဝၼ်းလင်
10.ၵေႃႉယူႇၸမ်ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
11.ၵၢင်ႁၢဝ်ဢိုပ်းႁၵ်ႉ
12.ၵၢဝ်ႇထိုင်ၸူးၵေႃႉပေႃႈတင်းမႄႈ
13.ၶမ်းႁၢင်ႉႁဵဝ်းႁွမ်
14.ၶွပ်ႈၸႂ်......ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း ၶွပ်ႈၸႂ်...... ၶူင်းၵၢင်ပၼ်ႁဝ်းမႃးႁၼ်ၵၼ်
15.ၶွပ်ႈၸႂ်618
16.ၶႂ်ႈႁူႉၵၢင်ၸႂ်မၼ်း
17.ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်
18.ၶႅၵ်ႇၾူၼ်
19.ငဝ်းႁိမ်းၸမ်
20.ၸမ်ၸႂ်
21.ၸႂ်ထိုင်မိူင်းတႆး
22.ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း
23.ၸၢတ်ႈၸိူင်းႁၵ်ႉယၢၼ်
24.တီႈၸမ်လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်
25.တီႈႁဝ်းမီး
26.တေၵျႃႉလိူဝ်မိူဝ်ႈဝႃး
27.တေႁၵ်ႉဢမ်ႇႁၵ်ႉ
28.တႅမ်ႈပိုၼ်းၶိုၵ်ႉမွၵ်ႇၵွၼ်
29.တၢႆးဢမ်ႇၶိုတ်း
30.ထိုင်...ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်
31.ထုၵ်ႇယဝ်ႉထုၵ်ႇႁႅဝ်ႉ
32.ထူၺ်ႈႁၢၵ်ႈၵိလေႇသႃႇ
33.ၼမ်ႉၵေးလႄႈႁူဝ်ၶူဝ်
34.ၼုမ်ႇႁၵ်ႉ
35.ၼုမ်ႇႁၵ်ႉယႃႇၸင်းၸၢႆး
36.ၼႅင်ၸႂ်
37.ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၸၢႆး
38.ပွႆႇပႅတ်ႈၸၢႆးလႃႈ
39.ပႂ်ႉမွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႊ
40.ပိုၼ်းꧠႅၵ်ႇလႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း
41.ပီႊမႂ်ႇတႆး
42.ပီႊမႂ်ႇမိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်
43.ပေႃႈ
44.ၽၼ်ၼႂ်းၾၼ်
45.ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆၵေႃႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်းပွၵ်ႈသွင်
46.ၽႂ်ႁၵ်ႉၵေႃႈမၼ်းၶၢမ်ႇ
47.ၾူၼ်
48.ၾူၼ်လေႃးၼမ်ႉတႃ
49.မွၵ်ႇမီးၸဝ်ႈ
50.မွင်ၸႂ်ၶၢဝ်းမႆႈ
51.မႂ်းပဵၼ်တပ်းဢွၼ်ႇၸၢႆး
52.မႂ်ႇသုင်ဝၼ်းမႂ်ႇ
53.မႃးမိူဝ်း
54.မႃးႁဝ်းသိူဝ်း
55.မိူင်းၶမ်းတႆးႁၢင်ႈလီ
56.မိူင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႆးယႂ်ႇ
57.မုၵ်ႉၾႆးၼႂ်းၸႂ်
58.မဵတ်ႉၾူၼ်
59.ယွၼ်းမွၵ်ႇၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်
60.ယႃႇၸႂ်ႉလိုမ်း ယႃႇၸႂ်ႉၸင်း
61.ယႃႇထၢင်ႇၽိၼ်းပိူင်ႈ
62ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ
63.ယႃႈၵႄႈ
64.ယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ယိူင်းဢၢၼ်ႉ
65.ယူႇလီယူႇႁႃႈ
66.ယၢၼ်ၵႆႁၵ်ႉ
67.လွၼ်ႉတြႃး
68.လိူဝ်သေၼွင်ႉၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး
69.လုၵ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉ
70.လုင်းလႅင်ၸေႊလၢၼ်ႉ
71.ဝူၼ်ႉလီလီ
72.ဝူၼ်ႉဢမ်ႇၶိုတ်းတႅမ်ႈ
73.ဝႆႈသႃထိုင်ပေႃႈမႄႈ
74.သွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်း
75.သွၼ်းၼမ်ႉမိူင်းတႆး
76.သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈ
77.သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်
78.သူပဵၼ်ၼၢင်းၾီတႃႇၸၢႆး
79.သေလၢႆၼၢင်းယိင်းတႆး
80.သဵၼ်ႈတၢင်းသုတ်း
81.သၢမ်ႁူဝ်ၸႂ်တၢင်းႁၵ်ႉ
82.သၢႆၾူၼ်ၾၢၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းထိုင် ပေႃႈ ၵူႊၵေႃႉၵေႃႉၶႃႈႉႉႉ
83.ႁၵ်ႉမႂ်းၵေႃႉလဵဝ်
84.ႁၵ်ႉမႄႈ
85.ႁၵ်ႉႁိုဝ်လိုမ်းငၢႆႈ
86.ႁၵ်ႉဢမ်ႇထိုင်တီႈ
87.ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
88.ႁိုဝ်ၸၢင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၼိယႃႇမၶူင်းၵၢင်
89.ႁူမ်ႈငဝ်းၸႅတ်ႈ
90.ႁူႉထိုင်သေၵမ်း
91.ႁၢင်ႈၽၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ
92.ဢမ်ႇမီးႁႅင်းတေၵုမ်းထိင်းၽဝမႂ်း
93.ဢွင်ႈၵဝ်ႇ
94.ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းလူး
95.ဢူၺ်းၵေႃႉ
96.လုၵ်ႈၸၢႆးႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်
ႁွင်ႉ| ၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇLainNoon

1.ၵႂႃႇလႄႈတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်
2.ၵေႃႉၵဝ်းတႃၼွၼ်းလူႈ
3.ၸႂ်ထိုင်သၼ်လွႆၶိုမ်း
4.တီႈႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်
5.တၢင်းႁၵ်ႉႁၢမ်းတီႈတႅၵ်ႈ
6.ၼမ်ႉတႃပီႈၼွင်ႉတႆး
7.ပၢၼ်ဢွၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ6ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလဵၵ်ႉSaiLeik
1.ထူပ်းၺႃးႁၵ်ႉလႅၼ်
2.ယႃႇပေၶႂ်ႈၸွမ်း
3.ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
4.သိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ
5.ႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
6.ဢမ်ႇၵႆထႅင်ႈယဝ်ႉႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်
1.ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ
2.ၵႆယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ
3.ၶၢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းလႆႈ
4.ၸူမ်းသိူဝ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
5.ၽဝတႆးယၢၼ်မိူင်း
6.တေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
7.တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ
8.တေပိၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉသူ
9.တိုတ်းယၢပ်ႇ
10.ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း
11.ပၼ်ႁႃၼႂ်းၽူင်း
12.ပွႆးႁၢမ်းႁၵ်ႉ
13.ပီႈတေပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
14.မွၵ်ႇႁွမ်
15.ယွၼ်းပဵၼ်မေႃၵႂၢမ်း
16.လီႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း
17.ဝူၼ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
18.ဝဵင်းႁၢင်ႈလီဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
19.ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်
20.သင်ၼွင်ႉၽွမ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်...ပေႃႈတင်းမႄႈ
22.သၢဝ်မိူင်းၼၢႆး
23.ႁၵ်ႉမိူၼ်သၢႆလူမ်း
24.ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
25.ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၼွင်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်
26.မူၺ်
27.သႅင်ႁွမ်မိူင်းသူႈ


ႁွင်ႉ| ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
1.ၶႂ်ႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
2.ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇႁႆၢ
3.ၶ်ႂႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
4.ၸွင်ႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉတေႉ
5.ၸိူင်းၽႆၢႇပႆၢႈပႅတ်ႈၸႆၢး
6.တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉမဝ်
7.ထိုင်ၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်
8.ပုတ်ႉထႃႉၸဝ်ႈသင်သွၼ်
9.ပဵၼ်တၢင်းယွၵ်ႇလဵၼ်ႈမႂ်း
10.ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇ
11.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
12.မွင်းၼႂ်းသႆၢလူမ်း
13.မႃးလႄႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
14.မႅတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ
15.ယႃႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉလဵၼ်ႈ
16.လွမ်ၵူဝ်
17.သင်ႇႁႂ်ႈမႂ်းႁူႉ
18.သုၼ်ႇၵေႃႉလဵဝ်
19.သဵင်ဝၢၼ်ၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
20.သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်မွၵ်ႇႁွမ်
21.ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
22.ၵွပ်ႈႁၵ်ႉလႄႈၶႂၢင်းပၼ်ႈ
23.ၸႂ်ႁူင်ႈၵွပ်ႈပီႈ