1、ၶမ်ႈၶိုၼ်းပီႊမႂ်ႇ
2、ပုၼ်ႈတႃႇသူ
3、ယွၼ်ႉႁၵ်ႉလႄႈပွင်ႇၸႂ်
4、ၵွပ်ႈဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁၵ်ႉႁိုဝ်
5、ၺႃးၼွင်ႉၸင်ႇမေႃႁၵ်ႉ
6、ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်
7、ပၢင်ပွႆးၶိင်ႇမႆႈ
8、ပၢၼ်မိူၼ်တူၼ်ႈႁၢမ်းၽိူဝ်
9、ယွၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ
10、ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း
11、ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈၼွင်ႉ
12、ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸၢႆးဢမ်ႇလိုမ်း

标签: none

添加新评论