ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းဢေးလႃႉ21ပုၵ်ႈ

မီး 21 ပုၵ်ႈၶႃႈ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းၸွမ်းၼင်ႇတ်ႂႈၼႆႉ/

ႁွင်ႉ / ၼၢင်းဢေးလႃႉ
Please enter image description.
1 ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
2 သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်
3 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸ်ႂ
4 ႁူႉထိုင်ေသပွၵ်ႈမႃးႄလႈ
5 ေၵႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
6 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈၸ်ႂ
7 ၵူၼ်ၸ်ႂၼမ်
8 ၼၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးေၵႃႉလဵဝ်
9 ယႃႇေပလိုမ်းၼွင်ႉၼႃႈ
10 မွင်း
11 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ
12 ၶၢဝ်းယၢမ်းၶ်ႂႈႁၼ်
13 မႃးႄလႈတူၺ်းၵဵင်းတုင်
14 ၵၢဝ်ႇထိုင်တွင်ႉေလႃး
15 ယႃႇၼႅတ်ႈမိူဝ်း
16 ပဵၼ်လူၺ်ႈဝႃႇသၼႃႇ
17 ၸ်ႂပိဝ်
18 ႁၵ်ႉ1ႁၵ်ႉ2ႁၵ်ႉ3
19 ဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢမ်သင်
20 ေၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းမီးမိူင်းလႆ
21 ၼၢင်းၸူႉႁၵ်ႉသူ

标签: none

添加新评论