1、ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၵွပ်ႈႁၵ်ႉ
2、ၶႂ်ႈၶိုၼ်းႁၵ်ႉထႅင်ႈ
3、သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ
4、ၵႂၢမ်းပေႃႈသင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်း
5、တိုၵ်ႉႁႃၵေႃႉႁၵ်ႉ


标签: none

添加新评论