บทความภายใต้หมวดหมู่ တႆးလူင်

ႁွင်ႉ| ၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း
1. ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ
2. ၶူင်းၵၢင်ပႃ
3. ၶႅၵ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇ
4. ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း
5. ၸူႉငဝ်ႈ
6. ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ
7. ပီႊမႂ်ႇလိသေႃး
8. ၾၼ်
9. မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉလူင်ႇၼိုင်ႈ
10. သင်ႇထိုင်လုၵ်ႈမေး
11. သိူဝ်တေႁွင်ႉယဝ်ႉ
12. ဢၢၼ်းယူႇပႆႇပဵၼ်
13. ဢၢႆႈၸၢႆးၵူၼ်ပျွင်းလူင်

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း13ပုၵ်ႈ

1.ก็แค่
2.ၵုိတ်ႉယၢပ်ႇေသပူိၼ်ႈ
3.ၵေႃႇႁၢမ်းႁူဝ်ၸႂ်
4.ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼမ်ႉတႃ
5.ၶႆႈယူႇႁိမ်းမႂ်း
6.ၸႂ်တိတ်းသူ
7.ၸႂ်ပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
8.ၸႆၢးမီးေမးယဝ်ႉေၵႃႈ
9.ၸႆၢးေတႁၵ်ႉယဝ်ႉ
10.တႃႇမႂ်းသိူဝ်း
11.တႃႇသူသိူဝ်းၸ်ႂ
12.တီႈမႆၢတွင်း
13.တေႁဵတ်းႁိုဝ်
14.တၢင်းႁၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸႂ်
15.တၢင်းႁၵ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ
16.တႆးယၢၼ်မူိင်း
17.ထမ်းတြႃးလႄႈၶမ်းၽြႃး
18.ထိုင်ၵေႃႉဝႆၢႈႁိူဝ်းလိုမ်းတႃႈ
19.ထုင်းႁဝ်း
20.ပၢင်ႇလၢႆႇ
21.ပႆႇေပႃးႁိုင်
22.ၽွင်း
23.ၽႂ်ပဵၼ်ေၵႃႉၽိတ်း
24.ၽေးသၽႃႇဝလႄႈသင်ႇၶႃႇရ
25.မွၵ်ႇယိူဝ်ႈ
26.မွၵ်ႇလူင်လဵဝ်
27.မွင်းပ်ႂႉယူႇၵူႈယၢမ်း
28.မွင်းလူိၼ်မွင်းလၢဝ်
29.ယွင်ႇ
30.ယွၼ်းႁၵ်ႉေၵႃႉလဵဝ်
31.ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၽႆး
32.ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉပၢၼ်ၵူၼ်း
33.လွင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉေၵႃႈႁ်ႂႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ
34.ဝၼ်းၼိုင်ႈတေပွင်ႇၸႂ်
35.ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ
36.သုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
37.သေလႆၢဝၼ်းပူၼ်ႉ
38.သႆၢၾူၼ်
39.သႆၢလူမ်းလႄႈလိူၼ်မူၼ်း
40.ႁၵ်ႉတႄႉႁိုဝ်
41.ႁၵ်ႉၼင်ႇၵၼ်
42.ႁဝ်းထူိၵ်ႈႁဵတ်းသင်
43.ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်
44.ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈတၢင်းလီ
45.ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ်
46.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း
47.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း(live-1)
48.ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း(live-2)
49.ႁိုဝ်လိူဝ်သင်
50.ဢမ်ႇမိူၼ်မိူူဝ်ႈလဵၵ်ႉ
51.ဢမ်ႇမီးပွၵ်ႈသွင်
52.ဢႃႈပုမ်ႇၸိူင်းၶီ
53.ေသလႆၢမိူဝ်ႈဝၢၼ်းသိုၼ်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ4] 53 ပုၵ်ႈ Harnleang

ႁွင်ႉ - ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း

1.ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၸႆၢး
2.ၵုၵ်ႉၵေႃႉမီးယူႇၸမ်
3.ၵုၵ်ႉၶွတ်ႇတၵ်ႉ
4.ၵုၵ်ႉၼွင်ႉဢမ်ႇၵႆုၢ
5.ၵုၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ
6.ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸႆၢးၵဵင်းတုင်
7.ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ
8.ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸၢင်ႈၺႃး
9.ၸ်ႂထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ
10.ၸ်ႂဢွၼ်ႇမႄႈ
11.တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တႆးမွင်းပ်ႂႉၸႆၢးယူႇ
12.တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တႆးမွင်းပႂ်ႉပီႈ[1992]
13.တၢင်းၵုၵ်ႉၼွင်ႉ
14.တၢင်းၽေ
15.တၢင်းႁၵ်ႉမိူၼ်လူမ်းပဝ်ႇ
16.ထိုင်မၢဝ်ႇပီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ
17.ၼမ်ႉၶူင်း
18.ၼမ်ႉတႃသိူဝ်ႇတၢင်း
19.ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း
20.ၼႂ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉႁၵ်ႉၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်
21.ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈၸႆၢး
22.ပွၵ်ႈမႃးဝႆးဝႆး
23.ပီႈမႃးယႃႉၸၼ်လႆႈ
24.ပီႈလိုမ်းပိတ်းမွၵ်ႇၸမ်
25.ပေႃႈႁၢင်ႉၸႂ်ပိဝ်
26.မဝ်းၸွမ်းႁၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇၼွင်ႉ
27.မွင်းၵုၵ်ႉၽႆႇလဵဝ်
28.မွင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၽူၼ်
29.မွၼ်ႁူဝ်ယမ်းၼမ်ႉ
30.မိူဝ်ႈၶမ်ႈလိူၼ်လႅင်း
31.မိူဝ်ႈၸႆၢးဢမ်ႇမီးၸမ်
32.မီးၸၢႆးၸွင်ႇၸၢင်ႈသိူဝ်း
33.မႅတ်ႉတႃႇႁၵ်ႉၵိုမ်း
34.မၢဝ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း
35.ယွၼ်းၵၼ်မႃး
36.ယႃႇေပလဵၼ်ႇယၢမ်းသွင်
37.လၵ်ႉႁၵ်ႉ
38.လမ်းဝူင်းပၢင်းလမ်းဝူင်း
39.လွမ်ၵုၵ်ႉ
40.လိုမ်းမိူင်းၵိူတ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်
41.လိုမ်းလႆွးလႆွး
42.လိူၼ်လၢဝ်ၸႆွႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈ
43.လူမ်းၶဵဝ်
44.သင်ဝႃႈၵုၵ်ႉၵေႃႉမွၵ်ႇ
45.သၽႃႇဝလွင်ႈႁၵ်ႉ
46.သၽႃႇဝႃႉမိူင်းလႆွႁဝ်း
47.သၢဝ်ၶ်ႂႈသၢင်ႈ
48.ႁၵ့်ႁႅင်းၵေႃႉၸင်းႁႅင်း
49.ႁၵ်ႉၵေႃႉမီးယူႇၸမ်
50.ႁၵ်ႉၸမ်တူဝ်
51.ႁၵ်ႉထူပ်းတူဝ်
52.ႁၵ်ႉႁူမ်သွၼ်ၸ်ႂ
53.ႁၵ်ႉႁႅင်းေၵႃႈၸင်းႁႅင်း
54.ႁၵ်ႉဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ-ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ&ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း
55.ႁၢမ်ႈၸႂ်
56.ဢပုမ်ႇမီးၼ်ႂးၸ်ႂ
57.ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈမီးၸႆၢး
58.ဢမ်ႇယုမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းၸၢႆး
59.ဢမ်ႇလိုမ်းပၢင်လမ်းမူင်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ
60.ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ
61.ဢႃႈပုမ်ႇမီးၼႂ်းၸႂ်
62.ေၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸၢႆးၵဵင်းတုင်[2018]
63.ေၵႃႉႁၵ်ႉၼ်ႂးၾၼ်
64.ေၵႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ
65.ေပႉၸ်ႂႉယဝ်ႉႄၼႇ
66.ယၢဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးမႆႈၸ်ႂ
67.မေႃယႃဝႃႈၸိူင်ႉႁိူဝ်!
68.ၵူဝ်ပဵၼ်ႁၵ်ႉဝႆႉၶွၼ်း
69.မွင်းၼမ်ႉၸ်ႂၸႆၢး
70.လိူၼ်မူၼ်းသူၼ်းၸ်ႂ
71.လိုမ်းလွႆးလွႆးဢိူဝ်ႈ
72.ယႃႇလဵဝ်းမိူဝ်း ၶုၼ်သူၵ်းလူင်
73.ႁပ်ႇၸ်ႂႁၵ်ႉၶိုၼ်းမိူဝ်း
74.ၼမ်ႉလူၼ်ႉၽင်ႇ
75.ယႃႇသိူင်ႇႁၵ်ႉၼ်ႂးၸ်ႂ
76.ၸႆၢးယႃႇပေငဝ်
77.ဝၼ်းႁၢင်ႈလီတီႈယိူင်းမႆၢ
78.ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸႆၢးမၢဝ်ႈ
79.ၸ်ႂထိုင်ဢိူၺ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ
80.ထိုင်...မၢဝ်ႈပီႈၵုင်းသႃႈ
81.ယႃႇပေလဵၼ်ႈယၢမ်းသွင်
82.ႁူဝ်ၸ်ႂႁဝ်းႁႃး
83.ၽဝ်မိူင်းလွႆ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း

တႅမ်ႈႁွင်ႉသဵင်ၶွင်တူဝ် - မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ Moo Noom Chai
ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း - မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ Moo Noom Chai

1.ၵၼ်ႉယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉမႂ်း
2.ၶၢမ်ႇဝေႈတၢင်းပၼ်
3.ငဝ်းႁၵ်ႉ
4.ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ
5.ၸႂ်ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
6.ၸႂ်ႁၵ်ႉႁႂ်ႈၵိုမ်းမၼ်ႈ
7.တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉ
8.တၢင်းႁၵ်ႉမႄႈယႂ်ႇလိူဝ်
9.ၼမ်ႉတႃလၢင်ႉပိုၼ်းႁၵ်ႉ
10.ၼိုင်ႈၵႆၼိုင်ႈႁၵ်ႉ
11.ၼိုင်ႈဢမ်ႇပေႃးသွင်
12.ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ
13.ပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈတႆးႁဝ်းလၢႆလၢႆ
14.ၽဝမူဝ်ၼုမ်ႇသႂ်
15.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
16.မႂ်းႁဵတ်းလႆႈၼႃႇၼေႃ
17.ယွၼ်းႁၵ်ႉသၢဝ်ၵဵင်းမႆႇ
18.ယွမ်းပဵၼ်ၵေႃႉသုမ်းႁၵ်ႉ
19.လွမ်ႁၵ်ႉ
20.သင်တႆၢၵေႃႈတႆၢယဝ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်ႄမႈ
22.သေလၢႆသၢဝ်တႆး
23.ႁၵ်ႉလႄႈၸွင်ႇလၢတ်ႈ
24.ႁတ်းႁၵ်ႉ
25.ႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ
26.ႁူမ်ႈႁပ်ႉပီမႂ်ႇ
27.ႁူဝ်ၸ်ႂသိူဝ်ႇတၢင်း
28.ဢမ်ၶႂ်ႈၸဵပ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
29.ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ
30.ဢမ်ႇမီးဝၼ်းမႂ်းတေႁၵ်ႉၵဝ်
31.ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵိူတ်ႇလႆႈ
32.ဢွၵ်ႇဝႃႇလႄႈၾိင်ႈထုင်း

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇမူ မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ

1.ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း : ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း
တႅမ်ႈ : သီလႅင်
ႁွင်ႉ : သႅင်လီ
2.ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း : ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း
ၶေႃႈလမ်ႇ : သီလႅင်
ႁွင်ႉ : ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ

ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈ/ၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း

[caption id="" align="alignnone" width="441"] သႅင်လီ

[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="506"] ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ[/caption]