ႁွင်ႉ| ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
1.ၶႂ်ႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
2.ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇႁႆၢ
3.ၶ်ႂႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
4.ၸွင်ႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉတေႉ
5.ၸိူင်းၽႆၢႇပႆၢႈပႅတ်ႈၸႆၢး
6.တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉမဝ်
7.ထိုင်ၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်
8.ပုတ်ႉထႃႉၸဝ်ႈသင်သွၼ်
9.ပဵၼ်တၢင်းယွၵ်ႇလဵၼ်ႈမႂ်း
10.ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇ
11.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
12.မွင်းၼႂ်းသႆၢလူမ်း
13.မႃးလႄႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
14.မႅတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ
15.ယႃႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉလဵၼ်ႈ
16.လွမ်ၵူဝ်
17.သင်ႇႁႂ်ႈမႂ်းႁူႉ
18.သုၼ်ႇၵေႃႉလဵဝ်
19.သဵင်ဝၢၼ်ၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
20.သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်မွၵ်ႇႁွမ်
21.ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
22.ၵွပ်ႈႁၵ်ႉလႄႈၶႂၢင်းပၼ်ႈ
23.ၸႂ်ႁူင်ႈၵွပ်ႈပီႈ

标签: none

添加新评论