ယုၵ်ႈယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး


တႅမ်ႈ/ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ႁွင်ႉ/ၸၢႆးထီးသႅင်

V.1: မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ ဢၢႆမီးၶူႈၼင်လႅပ်ႈၼူမ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈႁွမ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ ၽိုၼ်ယႂ်ႇထမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ မွၵ်ႇတေၵီႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…

V.2: ပီႇဢၼ်တိုင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သဵင်မီးႁူးႁူလႅပ်ႈငိၼ်းလႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ လိၵ်ႈယႂ်ႇၵႂၢမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ပီႇတေတိုင်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…

V.3: လႅတ်ႇဢၼ်ႁိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သၢႆမီးလုၵ်ႈတႃလႅပ်ႈႁၼ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈသႂ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ မုၼ်ယႂ်ႇငဝ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ လႅတ်ႇတေႁိူဝ်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…..

标签: none

添加新评论