ႁႅင်းႁၵ်ႉတီႈၵႆ


တႅမ်ႈ / ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
ႁွင်ႉ / ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ

ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် မိူဝ်းၸွမ်းတီႈသၢႆလႅတ်ႇယဝ်ႉ
ပေႃးၼၢင်းလႆႈၵတ်းယူႇၼၢဝ် တၢင်းႁၵ်ႉပီႈတေဢုၼ်ႇပၼ်
ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် မိူဝ်းၸွမ်းတီႈလိူၼ်ထွင်ႇသႂ်
ယၢမ်းၶိုၼ်းမိုတ်ႉလပ်းသိင်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉပီႈလႅင်းထွင်ႇပၼ်

ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၸွမ်းလူမ်းႁႂ်ႈဢဝ်သူင်ႇထိုင်
ပေႃးၼၢင်းႁိူဝ်ႉမွႆႈယူႇၸိုင် တၢင်းႁၵ်ႉပီႈယဵၼ်ပဝ်ႇပၼ်
ၽၢၵ်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉ မိူဝ်းၸွမ်းတီႈၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်
ၵႂၢမ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈတေဢုပ်ႇၼႄ တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးတိုၼ်းယူႇၸမ်

ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၼၢင်းၸၢႆးယူႇၸမ်
ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸႂ်တၢမ်းႁၵ်ႉႁွတ်ႈထိုင်
ၶိင်ႇမိူဝ်ႈၼွင်ႉၼွၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယဵၼ်သီႇၼၼ်ႉ
ၸွမ်းႁၵ်ႉတီႈၼႂ်းၾၼ်ယဝ်ႉ ........

标签: none

添加新评论