ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း 15 ပုၵ်ႈၶႃႈ။ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႉၼႆႉ ၵႂၢမ်းမၼ်းၼၢင်း တေဢမ်ႇမီးဝၼ်းတၢႆ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်း ၵႂႃႇတင်းလႂ်လႆႈ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈသဵင်မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼမ်ႉၵတ်းလႆယွႆႉၸွမ်းတူဝ် ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈႁူႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထွမ်ႇၸႂ်ၸပ်းၸွမ်းတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။