ႁႅင်းႁၵ်ႉတီႈၵႆ


တႅမ်ႈ / ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
ႁွင်ႉ / ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ

ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် မိူဝ်းၸွမ်းတီႈသၢႆလႅတ်ႇယဝ်ႉ
ပေႃးၼၢင်းလႆႈၵတ်းယူႇၼၢဝ် တၢင်းႁၵ်ႉပီႈတေဢုၼ်ႇပၼ်
ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် မိူဝ်းၸွမ်းတီႈလိူၼ်ထွင်ႇသႂ်
ယၢမ်းၶိုၼ်းမိုတ်ႉလပ်းသိင်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉပီႈလႅင်းထွင်ႇပၼ်

ၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၸွမ်းလူမ်းႁႂ်ႈဢဝ်သူင်ႇထိုင်
ပေႃးၼၢင်းႁိူဝ်ႉမွႆႈယူႇၸိုင် တၢင်းႁၵ်ႉပီႈယဵၼ်ပဝ်ႇပၼ်
ၽၢၵ်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉ မိူဝ်းၸွမ်းတီႈၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်
ၵႂၢမ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈတေဢုပ်ႇၼႄ တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးတိုၼ်းယူႇၸမ်

ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၼၢင်းၸၢႆးယူႇၸမ်
ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸႂ်တၢမ်းႁၵ်ႉႁွတ်ႈထိုင်
ၶိင်ႇမိူဝ်ႈၼွင်ႉၼွၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယဵၼ်သီႇၼၼ်ႉ
ၸွမ်းႁၵ်ႉတီႈၼႂ်းၾၼ်ယဝ်ႉ ........

ယုၵ်ႈယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး


တႅမ်ႈ/ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ႁွင်ႉ/ၸၢႆးထီးသႅင်

V.1: မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ ဢၢႆမီးၶူႈၼင်လႅပ်ႈၼူမ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈႁွမ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ ၽိုၼ်ယႂ်ႇထမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ မွၵ်ႇတေၵီႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…

V.2: ပီႇဢၼ်တိုင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သဵင်မီးႁူးႁူလႅပ်ႈငိၼ်းလႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ လိၵ်ႈယႂ်ႇၵႂၢမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ပီႇတေတိုင်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…

V.3: လႅတ်ႇဢၼ်ႁိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သၢႆမီးလုၵ်ႈတႃလႅပ်ႈႁၼ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈသႂ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ မုၼ်ယႂ်ႇငဝ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ လႅတ်ႇတေႁိူဝ်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…..

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸႆၢးသႆၢၾူၼ်96ပုၵ်း

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးသႆၢၾူၼ်
1.I Miss You
2.ၵဝ်ႇတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ
3.ၵွပ်ႈဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈ
4.ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼိုင်ႈ
5.ၵူၼ်းၶႅၵ်ႇ
6.ၵူၼ်းၸႂ်ႁၢႆႉ ႁၵ်ႉၺႃးၵူၼ်းၸႂ်လီ
7.ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၸၢႆးဢွၼ်ႇလႅင်း
8.ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်
9.ၵူဝ်ၼႅင်ၸႂ်ယွၼ်ႉဝၼ်းလင်
10.ၵေႃႉယူႇၸမ်ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
11.ၵၢင်ႁၢဝ်ဢိုပ်းႁၵ်ႉ
12.ၵၢဝ်ႇထိုင်ၸူးၵေႃႉပေႃႈတင်းမႄႈ
13.ၶမ်းႁၢင်ႉႁဵဝ်းႁွမ်
14.ၶွပ်ႈၸႂ်......ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း ၶွပ်ႈၸႂ်...... ၶူင်းၵၢင်ပၼ်ႁဝ်းမႃးႁၼ်ၵၼ်
15.ၶွပ်ႈၸႂ်618
16.ၶႂ်ႈႁူႉၵၢင်ၸႂ်မၼ်း
17.ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်
18.ၶႅၵ်ႇၾူၼ်
19.ငဝ်းႁိမ်းၸမ်
20.ၸမ်ၸႂ်
21.ၸႂ်ထိုင်မိူင်းတႆး
22.ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း
23.ၸၢတ်ႈၸိူင်းႁၵ်ႉယၢၼ်
24.တီႈၸမ်လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်
25.တီႈႁဝ်းမီး
26.တေၵျႃႉလိူဝ်မိူဝ်ႈဝႃး
27.တေႁၵ်ႉဢမ်ႇႁၵ်ႉ
28.တႅမ်ႈပိုၼ်းၶိုၵ်ႉမွၵ်ႇၵွၼ်
29.တၢႆးဢမ်ႇၶိုတ်း
30.ထိုင်...ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်
31.ထုၵ်ႇယဝ်ႉထုၵ်ႇႁႅဝ်ႉ
32.ထူၺ်ႈႁၢၵ်ႈၵိလေႇသႃႇ
33.ၼမ်ႉၵေးလႄႈႁူဝ်ၶူဝ်
34.ၼုမ်ႇႁၵ်ႉ
35.ၼုမ်ႇႁၵ်ႉယႃႇၸင်းၸၢႆး
36.ၼႅင်ၸႂ်
37.ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၸၢႆး
38.ပွႆႇပႅတ်ႈၸၢႆးလႃႈ
39.ပႂ်ႉမွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႊ
40.ပိုၼ်းꧠႅၵ်ႇလႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း
41.ပီႊမႂ်ႇတႆး
42.ပီႊမႂ်ႇမိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်
43.ပေႃႈ
44.ၽၼ်ၼႂ်းၾၼ်
45.ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆၵေႃႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်းပွၵ်ႈသွင်
46.ၽႂ်ႁၵ်ႉၵေႃႈမၼ်းၶၢမ်ႇ
47.ၾူၼ်
48.ၾူၼ်လေႃးၼမ်ႉတႃ
49.မွၵ်ႇမီးၸဝ်ႈ
50.မွင်ၸႂ်ၶၢဝ်းမႆႈ
51.မႂ်းပဵၼ်တပ်းဢွၼ်ႇၸၢႆး
52.မႂ်ႇသုင်ဝၼ်းမႂ်ႇ
53.မႃးမိူဝ်း
54.မႃးႁဝ်းသိူဝ်း
55.မိူင်းၶမ်းတႆးႁၢင်ႈလီ
56.မိူင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႆးယႂ်ႇ
57.မုၵ်ႉၾႆးၼႂ်းၸႂ်
58.မဵတ်ႉၾူၼ်
59.ယွၼ်းမွၵ်ႇၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်
60.ယႃႇၸႂ်ႉလိုမ်း ယႃႇၸႂ်ႉၸင်း
61.ယႃႇထၢင်ႇၽိၼ်းပိူင်ႈ
62ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ
63.ယႃႈၵႄႈ
64.ယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ယိူင်းဢၢၼ်ႉ
65.ယူႇလီယူႇႁႃႈ
66.ယၢၼ်ၵႆႁၵ်ႉ
67.လွၼ်ႉတြႃး
68.လိူဝ်သေၼွင်ႉၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး
69.လုၵ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉ
70.လုင်းလႅင်ၸေႊလၢၼ်ႉ
71.ဝူၼ်ႉလီလီ
72.ဝူၼ်ႉဢမ်ႇၶိုတ်းတႅမ်ႈ
73.ဝႆႈသႃထိုင်ပေႃႈမႄႈ
74.သွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်း
75.သွၼ်းၼမ်ႉမိူင်းတႆး
76.သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈ
77.သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်
78.သူပဵၼ်ၼၢင်းၾီတႃႇၸၢႆး
79.သေလၢႆၼၢင်းယိင်းတႆး
80.သဵၼ်ႈတၢင်းသုတ်း
81.သၢမ်ႁူဝ်ၸႂ်တၢင်းႁၵ်ႉ
82.သၢႆၾူၼ်ၾၢၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းထိုင် ပေႃႈ ၵူႊၵေႃႉၵေႃႉၶႃႈႉႉႉ
83.ႁၵ်ႉမႂ်းၵေႃႉလဵဝ်
84.ႁၵ်ႉမႄႈ
85.ႁၵ်ႉႁိုဝ်လိုမ်းငၢႆႈ
86.ႁၵ်ႉဢမ်ႇထိုင်တီႈ
87.ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
88.ႁိုဝ်ၸၢင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၼိယႃႇမၶူင်းၵၢင်
89.ႁူမ်ႈငဝ်းၸႅတ်ႈ
90.ႁူႉထိုင်သေၵမ်း
91.ႁၢင်ႈၽၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ
92.ဢမ်ႇမီးႁႅင်းတေၵုမ်းထိင်းၽဝမႂ်း
93.ဢွင်ႈၵဝ်ႇ
94.ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းလူး
95.ဢူၺ်းၵေႃႉ
96.လုၵ်ႈၸၢႆးႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်
ႁွင်ႉ| ၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇLainNoon

1.ၵႂႃႇလႄႈတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်
2.ၵေႃႉၵဝ်းတႃၼွၼ်းလူႈ
3.ၸႂ်ထိုင်သၼ်လွႆၶိုမ်း
4.တီႈႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်
5.တၢင်းႁၵ်ႉႁၢမ်းတီႈတႅၵ်ႈ
6.ၼမ်ႉတႃပီႈၼွင်ႉတႆး
7.ပၢၼ်ဢွၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ6ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလဵၵ်ႉSaiLeik
1.ထူပ်းၺႃးႁၵ်ႉလႅၼ်
2.ယႃႇပေၶႂ်ႈၸွမ်း
3.ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
4.သိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ
5.ႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
6.ဢမ်ႇၵႆထႅင်ႈယဝ်ႉ