1、ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၵွပ်ႈႁၵ်ႉ
2、ၶႂ်ႈၶိုၼ်းႁၵ်ႉထႅင်ႈ
3、သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ
4、ၵႂၢမ်းပေႃႈသင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်း
5、တိုၵ်ႉႁႃၵေႃႉႁၵ်ႉ


1、ၶမ်ႈၶိုၼ်းပီႊမႂ်ႇ
2、ပုၼ်ႈတႃႇသူ
3、ယွၼ်ႉႁၵ်ႉလႄႈပွင်ႇၸႂ်
4、ၵွပ်ႈဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁၵ်ႉႁိုဝ်
5、ၺႃးၼွင်ႉၸင်ႇမေႃႁၵ်ႉ
6、ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်
7、ပၢင်ပွႆးၶိင်ႇမႆႈ
8、ပၢၼ်မိူၼ်တူၼ်ႈႁၢမ်းၽိူဝ်
9、ယွၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ
10、ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း
11、ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈၼွင်ႉ
12、ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸၢႆးဢမ်ႇလိုမ်း

1、ႁၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
2、ဢၢပ်ႇၼမ်ႉတႃ


ၼၢင်းၽူၺ်းၼုမ်ႇၼူၼ်း-ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း7ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ| ၼၢင်းၽူၺ်းၼုမ်ႇၼူၼ်း
1.ႁၵ်ႉတူၵ်းလိုၼ်း
2.မူဝ်ယႃႇႁႂ်ႈၸမ်ႉၼမ်ႉယႃႇႁႂ်ႈၶုၼ်ႇ
3.မွင်း
4.မွင်းဝၼ်းၶိုၼ်းၸမ်
5.ယႃႇလိုမ်းၶိူဝ်း
6.ႁၵ်ႉထိုင်တီႈသုတ်းတၢင်း
7.ၵေႃႈသုမ်းႁၵ်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းဢေးလႃႉ21ပုၵ်ႈ

မီး 21 ပုၵ်ႈၶႃႈ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းၸွမ်းၼင်ႇတ်ႂႈၼႆႉ/

ႁွင်ႉ / ၼၢင်းဢေးလႃႉ
Please enter image description.
1 ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
2 သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်
3 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸ်ႂ
4 ႁူႉထိုင်ေသပွၵ်ႈမႃးႄလႈ
5 ေၵႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
6 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈၸ်ႂ
7 ၵူၼ်ၸ်ႂၼမ်
8 ၼၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးေၵႃႉလဵဝ်
9 ယႃႇေပလိုမ်းၼွင်ႉၼႃႈ
10 မွင်း
11 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ
12 ၶၢဝ်းယၢမ်းၶ်ႂႈႁၼ်
13 မႃးႄလႈတူၺ်းၵဵင်းတုင်
14 ၵၢဝ်ႇထိုင်တွင်ႉေလႃး
15 ယႃႇၼႅတ်ႈမိူဝ်း
16 ပဵၼ်လူၺ်ႈဝႃႇသၼႃႇ
17 ၸ်ႂပိဝ်
18 ႁၵ်ႉ1ႁၵ်ႉ2ႁၵ်ႉ3
19 ဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢမ်သင်
20 ေၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းမီးမိူင်းလႆ
21 ၼၢင်းၸူႉႁၵ်ႉသူ