ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး不忘勐傣

ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး
1 ၶတ်းၸ်ႂႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
2 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅၵ်းႁၢႆ ၸုမ်းပေႃႈ/ မႄႈၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇယၢဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
3 တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ထုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
4 မိူင်းတႆးႁၢင်ႈထီ ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
5 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
6 လုၵ်ႉတိၼ်ႇၶိၼ်းမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ၸဝ်ႈၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
7 ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
8 ၵေႃႉၼေတၢင်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
9 လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈတႆးႁႂ်းၶိုတ်းပၢၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၸၢႆးၶႃႈ
10 တူၵ်းသူးပိႊမႂ်ႇတႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
11 မႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
12 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
13 ႁိုဝ်ပၼ်တ်တ်ႇသ်င်ၵွင်တႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
14 ယႃႇႁူၼ်လင် ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ – ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း
15 ထိုင်ဢူၺ်းၵေႃသွၼ် ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ – ၼၢင်းလၢဝ်ၼုမ်ႇႁမ်
16 ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်တႆး

https://www.shanmusic.org/album/7/saiai/ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး不忘勐傣

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。