ၵႂၢမ်းၵိုၵ်ႉပိုၼ်း(မႆၢ႖ )မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်​မေႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း||ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌

01 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႄမႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း 02 ၸ်ႂထိုင်သၢဝ်တႆးမၢဝ်း 03 ႁႆၢႉမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ 04 ၼၢင်းလဝ်းလဝ်း 05 လီၵူဝ်ႁူဝ်ၸ်ႂၼၢင်းယိင်ႊ 06 လူတ်ႉၶိူင်ႈလပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 07 သင်ႇထိုင်ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်းတႆး 08 ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီေၵႃႈေမႃႁၵ်ႉ 09 ႄမႇႁၢင်ႈလီေၵႃႈေမႃႁၵ်ႉ 10 ဢမ်ႇမီးၵူပ်ႉၵူႈၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ 11 ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇယၢၼ် 12 ပိုတ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႄၼ 13 သင်မွၵ်ႇၵွၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႃး 14 ႁၵ်ႉလိူဝ်ၼႃႇေသပိူၼ်ႈ 15 ၸူႉႁၵ်ႉတီႈၵႆ 16 လွမ်ႁၵ်ႉ 17 လမ်းယၢပ်ႇေတႉၸ်ႂႁၵ်ႉသူ 18 ေပႉႁဵတ်းလႆႈငိုၼ်းႁွမ်

ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း [မႆၢ႕]

01、မိူင်းတႆး 02、႑႕႐႐လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ 03、လၢမ်းယၢပ်ႇတေႉၸႂ်သူ 04、ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း 05、မွၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ 06、ၵေႃႉႁၵ်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမူၺ်ၽွင် 07、ယူႇၵေႃႈၶႆႈယူႇမိူဝ်းၵေႃႈၶႆႈမိူဝ်း 08、ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈယဝ်ႉ 09、မွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ႉ 10、ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်း 11、သဵၼ်ႈတၢင်းသုတ်း 12、မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း 13、တၢင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ် 14、ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း 15、ၵႂၢမ်း ႄမႈ 16、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း 17、ၽဵင်းၵႂၢမ်း 18、မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း 19、သင်ႇၶႃႇ 20、ေၼႃးၼၢင်း 21、ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈမ်ႂႇယဝ်ႉ 22、ပၢင်လမ်းဝူင်းမူၼ်ႈေၵျႃႇ 23、ႁိူၼ်း 24、ၼွင်ႉလုိမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် 25、ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း 26、ၼႃးမိူင်းတႆး 27、မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း 28、ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈမိူင်းတႆး 29、ႄမႈႁၢင်ႉၼုမ်ႇသၢမ်ပီ 30、ၾဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ 31、မေႈမိူင်းတႆးလေႈၼွင်ႉ 32、ငိုၼ်းၶမ်း 33、မိူင်းၵိူတ်ႇသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ 34、ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း 35、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း 36、ၼမ်ႉတႃၵိုင်းမိူင်း 37、လူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉတၢင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း 38、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ် [မႆၢ႔]

01 ၼွင်ႉၶႆႈယူႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 02 ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇႁပ်ႉပီႈေလႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 03 ၽွင်းၼွင်ႉမီးၵႆ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 04 ၶၢဝ်းယၢမ်းၶ်ႂႈႁၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 05 ေတႁၵ်ႉၼၢင်းေၵႃႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 06 မူဝ်ႁွမ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 07 တၢင်းႁၵ်ႉၼ်ႂးၽၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 08 ပဵၼ်လူၺ်ႈဝႃႇသၼႃႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 09 ႁိုဝ်ၵၢင်းလွတ်ႈမႅင်းၽိုင်ႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း 10 ၶၢဝ်းၽူၼ်ဢိူင်ႇထုင်ႇမူဝ်း – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း