ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း [မႆၢ႓]

01 ၸၢတ်ႈၼႃႈမႃးၸွင်ႇၸမ် 02 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉႁဝ်းမၼ်ႈၼ်ႂးၸ်ႂ缺 03 ႁၵ်ႉလိူဝ်ၼႃႇေသပိူၼ်ႈ 04 လမ်းယၢပ်ႇေတႉၸ်ႂႁၵ်ႉသူ 05 ေတပိုတ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ 06 ယၢပ်ႇၸ်ႂၵွပ်ႈမိူင်းတႆး 07 ၸ်ႂထိုင်ၸႆၢးမူး

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း [မႆၢ႒]

01 ယၢမ်းၸႆၢးလႆႈငိၼ်းၽၢၼ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း02 ၼွၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇလပ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း03 လိုမ်းယဝ်ႉၵိူဝ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း04 ၸႆၢးၸႆၢးေပႉၵူဝ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း05 ယၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း06 ဢပုမ်ႇမီးၼ်ႂးၸ်ႂ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း07 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂေမႈလၢတ်ႈၵႂမ်ၢး – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း08 ဢမ်ႇႁၵ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇၶီ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း09 ဝၼ်းၶိူဝ်းၸႆး – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း10 ဢွၼ်ႇသၢဝ်လဝ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း11 ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈမ်ႂႇယဝ်ႉ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း12 ၼွင်ႉၼၢင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း13 ၵူၼ်းၵိူၵ်ႈမွၵ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း14Continue reading… ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း [မႆၢ႒]

ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း [မႆၢ႑]

01、ၶူၵ်ႉၸ်ႂလႆႈမိူင်းၸႆး 02、တင်းႁၵ်ႉပီႈဢမ်ႇယွမ်းၽ်ႂ 03、ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း 04、ၼူမ်ႇၼူမ်ႇႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ 05、တင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၼ် 06、ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင် 07、ၶိူဝ်းထဝ်ႇၼဝ်တႆးၶဝ်ၼဵဝ် 08、ထိုင်တႃႈလ်ႂၵဵဝ်ႇတႃႈၼၼ်ႉ 09、ယွၼ်းႁူတ်းတမ်ႉ 10、လၢင်ႇၵႃႇသိပ်းႁူဝ် 11、ၸွမ်းမႃးႄလႈ 12、ၼွင်ႉလိူမ်းယဝ်ႉႁိူဝ်း 13、ဢမ်ႇလိူမ်းသၢဝ်လၢမ်းဝူင်း 14、ေပႁဵတ်ႈလႆႈၼိူဝ်ပီႈ 15、ေၵႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ 16、ပီႈေတလိုမ်းမ်ႂးယဝ်ႉ