ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း || ၸႆၢသႆၢမၢဝ်း & ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

1.ဢမ်ႇၸ်ႂလဵၵ်ႉေၵႃႈၵူမ်ယူႇ-ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
2.တႆးလႆၢလႆၢဝႃးတႆး-ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼ်း
3.ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ-ၸႆၢးယုမ်ႉလိူၼ်
4.ေတပိုတ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
5.မိူဝ်ႈၸႆၢးဢမ်ႇမီးၸမ်-ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း
6.ဢမ်ႇမိူၼ်လုၵ်ႈသေထး-ၸႆၢးလၢဝ်သ်ႂ
7.တီႈႁဝ်းမီး-ၸႆၢးသႆၢလႅတ်ႇ
8.ၶုၼ်သၢမ်ေလႃးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ-ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
9.ဢႆၢႈၸႆၢးၶူဝ်ယူႇ-ၸႆၢးထႅၼ်ႈလႅဝ်း
10.ယၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း-ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
11.မိူဝ်ႈလ်ႂေတပဵၼ်-ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
12.ၶွပ်းၶူပ်ႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ-ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼ်း
13.ပူၼ်ႉသူပ်းယဝ်ႉလူး-ၸႆၢးယုမ်ႉလိူၼ်
14.ယၢပ်ႇၸ်ႂၵွပ်ႈမိူင်းၸႆး-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
15.ႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးမၵ်းမႆၢ-ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း
16.ေၵႃႉယွၼ်ႄၽတၢင်း-ၸႆၢးလၢဝ်သ်ႂ
17.ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး-ၸႆၢးသွၺလႅတ်ႇ
18.ၸွမ်းၸ်ႂၼၢင်း-ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
19.မုင်ႈမွင်း-ၸႆၢးထႅၼ်ႈလႅဝ်း
20.ေၵႃႉႄၼတၢင်း-ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
21.ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ-ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
22.ႁဵတ်းၵိၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်-ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼိး
23.ပီႈေတတိုတ်းလဝ်ႈ-ၸႆၢးယုမ်ႉလိူၼ်
24.ၸ်ႂထိုင်ၸႆၢးမူး-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
25.ႁိူဝ်း-ၸႆၢးသႆၢလႅတ်း
26.ၶူင်းၵၢင်ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ-ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
27.ၶၢမ်ႇယူႇေၵႃႉလဵဝ်-ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်းး
28.ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလဝ်ႇႁၢမ်ႈ-ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
29.ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈမ်ႂႇယဝ်ႉ-ၸႆၢးယုမ်ႉလိူၼ်
30.ဢမ်ႇႁၢင်ႊလီေၵႃႈေမႃႁၵ်ႉ-ၸႆၢးသႆၢလႅတ်ႇ
31.ထိုင်တႃႈလ်ႂၵဵဝ်ႈတႃႈၼၼ်ႉ-ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼ်း
32.ၵႂၢမ်းထၢမ်-ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
33.ၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ-ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း

https://www.shanmusic.org/album/22/ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း/ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း-oror-ၸႆၢသႆၢမၢဝ်း-and-ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。