ၵႂၢမ်းတူၵ်းသူးပီမ်ႂႇတႆး

1、ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
2、,ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမ်ႂႇသုင်(1)
3、ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်(2)
4、ယႃႇႁ်ႂႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁႆၢ
5、လုၵ်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး
6、မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ
7、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ
8、တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်
9、ႁိုဝ်ပၼ်တဵတ်ႇသဵင်ၵွင်တႆး
10、ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ
11、ၶိူဝ်းသိူဝ်လႆၢး
12、ႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
13、မ်ႂႇသုင်
14、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(1)
15、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(2)
16、လမ်းဝူင်းပီမ်ႂႇတႆး

https://www.shanmusic.org/album/26/shansong/ၵႂၢမ်းတူၵ်းသူးပီမ်ႂႇတႆး

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。