ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း − ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း

ၽဵင်းၵဝ်ႇၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင် လုင်းသၢႆမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶိုၼ်းသေ ဢဝ်တၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းလေႇတူၺ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

1. ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
2. တၢင်းႁၵ်ႉပီႈဢမ်ႇယွမ်းၽႂ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
3. ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
4. ၼုမ်ႇၼုမ်ႇႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
5. တၢင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
6. ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
7. ၶိူဝ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးၶဝ်ႈၼဵဝ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
8. ထိုင်တႃလႂ်ၵဵဝ်ႇတႃၼၼ်ႉ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
9. ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
10. လင်ႇၵႃႇသိပ်းႁူဝ် −ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
11. ၸွမ်းမႃးလႄႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
12. ၼွင်ႉလိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
13. ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
14. ပေႉႁဵတ်းလႆႈၼိူဝ်ပီႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
15. ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

https://www.shanmusic.org/album/27/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。