ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇLainNoon
1.ၵႂႃႇလႄႈတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်
2.ၵေႃႉၵဝ်းတႃၼွၼ်းလူႈ
3.ၸႂ်ထိုင်သၼ်လွႆၶိုမ်း
4.တီႈႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်
5.တၢင်းႁၵ်ႉႁၢမ်းတီႈတႅၵ်ႈ
6.ၼမ်ႉတႃပီႈၼွင်ႉတႆး
7.ပၢၼ်ဢွၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。