ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ6ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလဵၵ်ႉSaiLeik
1.ထူပ်းၺႃးႁၵ်ႉလႅၼ်
2.ယႃႇပေၶႂ်ႈၸွမ်း
3.ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
4.သိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ
5.ႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
6.ဢမ်ႇၵႆထႅင်ႈယဝ်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ5ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。