ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း13ပုၵ်ႈ 

ႁွင်ႉ| ၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း
1. ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ
2. ၶူင်းၵၢင်ပႃ
3. ၶႅၵ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇ
4. ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း
5. ၸူႉငဝ်ႈ
6. ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ
7. ပီႊမႂ်ႇလိသေႃး
8. ၾၼ်
9. မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉလူင်ႇၼိုင်ႈ
10. သင်ႇထိုင်လုၵ်ႈမေး
11. သိူဝ်တေႁွင်ႉယဝ်ႉ
12. ဢၢၼ်းယူႇပႆႇပဵၼ်
13. ဢၢႆႈၸၢႆးၵူၼ်ပျွင်းလူင်

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း13ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。