ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း 83 ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း

1.ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၸႆၢး
2.ၵုၵ်ႉၵေႃႉမီးယူႇၸမ်
3.ၵုၵ်ႉၶွတ်ႇတၵ်ႉ
4.ၵုၵ်ႉၼွင်ႉဢမ်ႇၵႆုၢ
5.ၵုၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ
6.ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸႆၢးၵဵင်းတုင်
7.ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ
8.ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸၢင်ႈၺႃး
9.ၸ်ႂထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ
10.ၸ်ႂဢွၼ်ႇမႄႈ
11.တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တႆးမွင်းပ်ႂႉၸႆၢးယူႇ
12.တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တႆးမွင်းပႂ်ႉပီႈ[1992]
13.တၢင်းၵုၵ်ႉၼွင်ႉ
14.တၢင်းၽေ
15.တၢင်းႁၵ်ႉမိူၼ်လူမ်းပဝ်ႇ
16.ထိုင်မၢဝ်ႇပီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ
17.ၼမ်ႉၶူင်း
18.ၼမ်ႉတႃသိူဝ်ႇတၢင်း
19.ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း
20.ၼႂ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉႁၵ်ႉၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်
21.ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈၸႆၢး
22.ပွၵ်ႈမႃးဝႆးဝႆး
23.ပီႈမႃးယႃႉၸၼ်လႆႈ
24.ပီႈလိုမ်းပိတ်းမွၵ်ႇၸမ်
25.ပေႃႈႁၢင်ႉၸႂ်ပိဝ်
26.မဝ်းၸွမ်းႁၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇၼွင်ႉ
27.မွင်းၵုၵ်ႉၽႆႇလဵဝ်
28.မွင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၽူၼ်
29.မွၼ်ႁူဝ်ယမ်းၼမ်ႉ
30.မိူဝ်ႈၶမ်ႈလိူၼ်လႅင်း
31.မိူဝ်ႈၸႆၢးဢမ်ႇမီးၸမ်
32.မီးၸၢႆးၸွင်ႇၸၢင်ႈသိူဝ်း
33.မႅတ်ႉတႃႇႁၵ်ႉၵိုမ်း
34.မၢဝ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း
35.ယွၼ်းၵၼ်မႃး
36.ယႃႇေပလဵၼ်ႇယၢမ်းသွင်
37.လၵ်ႉႁၵ်ႉ
38.လမ်းဝူင်းပၢင်းလမ်းဝူင်း
39.လွမ်ၵုၵ်ႉ
40.လိုမ်းမိူင်းၵိူတ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်
41.လိုမ်းလႆွးလႆွး
42.လိူၼ်လၢဝ်ၸႆွႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈ
43.လူမ်းၶဵဝ်
44.သင်ဝႃႈၵုၵ်ႉၵေႃႉမွၵ်ႇ
45.သၽႃႇဝလွင်ႈႁၵ်ႉ
46.သၽႃႇဝႃႉမိူင်းလႆွႁဝ်း
47.သၢဝ်ၶ်ႂႈသၢင်ႈ
48.ႁၵ့်ႁႅင်းၵေႃႉၸင်းႁႅင်း
49.ႁၵ်ႉၵေႃႉမီးယူႇၸမ်
50.ႁၵ်ႉၸမ်တူဝ်
51.ႁၵ်ႉထူပ်းတူဝ်
52.ႁၵ်ႉႁူမ်သွၼ်ၸ်ႂ
53.ႁၵ်ႉႁႅင်းေၵႃႈၸင်းႁႅင်း
54.ႁၵ်ႉဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ-ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ&ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း
55.ႁၢမ်ႈၸႂ်
56.ဢပုမ်ႇမီးၼ်ႂးၸ်ႂ
57.ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈမီးၸႆၢး
58.ဢမ်ႇယုမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းၸၢႆး
59.ဢမ်ႇလိုမ်းပၢင်လမ်းမူင်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ
60.ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ
61.ဢႃႈပုမ်ႇမီးၼႂ်းၸႂ်
62.ေၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸၢႆးၵဵင်းတုင်[2018]
63.ေၵႃႉႁၵ်ႉၼ်ႂးၾၼ်
64.ေၵႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ
65.ေပႉၸ်ႂႉယဝ်ႉႄၼႇ
66.ယၢဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးမႆႈၸ်ႂ
67.မေႃယႃဝႃႈၸိူင်ႉႁိူဝ်!
68.ၵူဝ်ပဵၼ်ႁၵ်ႉဝႆႉၶွၼ်း
69.မွင်းၼမ်ႉၸ်ႂၸႆၢး
70.လိူၼ်မူၼ်းသူၼ်းၸ်ႂ
71.လိုမ်းလွႆးလွႆးဢိူဝ်ႈ
72.ယႃႇလဵဝ်းမိူဝ်း ၶုၼ်သူၵ်းလူင်
73.ႁပ်ႇၸ်ႂႁၵ်ႉၶိုၼ်းမိူဝ်း
74.ၼမ်ႉလူၼ်ႉၽင်ႇ
75.ယႃႇသိူင်ႇႁၵ်ႉၼ်ႂးၸ်ႂ
76.ၸႆၢးယႃႇပေငဝ်
77.ဝၼ်းႁၢင်ႈလီတီႈယိူင်းမႆၢ
78.ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸႆၢးမၢဝ်ႈ
79.ၸ်ႂထိုင်ဢိူၺ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ
80.ထိုင်…မၢဝ်ႈပီႈၵုင်းသႃႈ
81.ယႃႇပေလဵၼ်ႈယၢမ်းသွင်
82.ႁူဝ်ၸ်ႂႁဝ်းႁႃး
83.ၽဝ်မိူင်းလွႆ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。