ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇမူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ 32 ပုၵ်ႈ

တႅမ်ႈႁွင်ႉသဵင်ၶွင်တူဝ် – မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ Moo Noom Chai
ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း – မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ Moo Noom Chai

1.ၵၼ်ႉယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉမႂ်း
2.ၶၢမ်ႇဝေႈတၢင်းပၼ်
3.ငဝ်းႁၵ်ႉ
4.ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ
5.ၸႂ်ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
6.ၸႂ်ႁၵ်ႉႁႂ်ႈၵိုမ်းမၼ်ႈ
7.တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉ
8.တၢင်းႁၵ်ႉမႄႈယႂ်ႇလိူဝ်
9.ၼမ်ႉတႃလၢင်ႉပိုၼ်းႁၵ်ႉ
10.ၼိုင်ႈၵႆၼိုင်ႈႁၵ်ႉ
11.ၼိုင်ႈဢမ်ႇပေႃးသွင်
12.ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ
13.ပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈတႆးႁဝ်းလၢႆလၢႆ
14.ၽဝမူဝ်ၼုမ်ႇသႂ်
15.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
16.မႂ်းႁဵတ်းလႆႈၼႃႇၼေႃ
17.ယွၼ်းႁၵ်ႉသၢဝ်ၵဵင်းမႆႇ
18.ယွမ်းပဵၼ်ၵေႃႉသုမ်းႁၵ်ႉ
19.လွမ်ႁၵ်ႉ
20.သင်တႆၢၵေႃႈတႆၢယဝ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်ႄမႈ
22.သေလၢႆသၢဝ်တႆး
23.ႁၵ်ႉလႄႈၸွင်ႇလၢတ်ႈ
24.ႁတ်းႁၵ်ႉ
25.ႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ
26.ႁူမ်ႈႁပ်ႉပီမႂ်ႇ
27.ႁူဝ်ၸ်ႂသိူဝ်ႇတၢင်း
28.ဢမ်ၶႂ်ႈၸဵပ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
29.ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ
30.ဢမ်ႇမီးဝၼ်းမႂ်းတေႁၵ်ႉၵဝ်
31.ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵိူတ်ႇလႆႈ
32.ဢွၵ်ႇဝႃႇလႄႈၾိင်ႈထုင်း

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇမူ မူဝ်ၼုမ်ႇသ်ႂ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。