ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈ/ၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း

1.ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း : ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း
တႅမ်ႈ : သီလႅင်
ႁွင်ႉ : သႅင်လီ
2.ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း : ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း
ၶေႃႈလမ်ႇ : သီလႅင်
ႁွင်ႉ : ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ

ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈ/ၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း

သႅင်လီ

ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。