ၵႂၢမ်းမႂ်ႇၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၶိူဝ်း 12ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၶိူဝ်း
1.ၵဝ်ၽိတ်းသင်
2.တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
3.တေမီးဝၼ်းမႂ်းယူႇ
4.ၾၼ်
5.မႅတ်ႉတႃႇႁႅင်းလူင်
6.ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်
7.ယွၼ်ႉမီးႁၵ်ႉမႂ်း
8.ယႃႇၸႂ့်လိုမ်းယႃႇၸႂ့်ၸင်း
9.ႁၵ်ႉတူၵ်းလိုၼ်း(ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ)
10.ႁၵ်ႉတူၵ်းလိုၼ်း
11.ႁႂ်ႈလိုမ်းလွႆးလွႆး
12.ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး
13.ႁူဝ်ၸႂ်ႁွင်ႉႁႆႈ

ၵႂၢမ်းမႂ်ႇၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၶိူဝ်း 12ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。