ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ 34ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ
1 ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး
2 ဢပုမ်ႇၶိူဝ်းႁိူၼ်းသိူဝ်
3 ယွၼ်း
4 ၾႃႉလႄႈလိၼ်
5 ၵူၼ်းၵျႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
6 သေလၢႆၾၼ်ၶမ်ႈဝႃး
7 ပၼ်ႁႃဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈ
8 ယၢၼ်မိူင်းၵွပ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း
9 မၢင်ပွၵ်ႈႁၵ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈၸင်း
10 ၵဝ်တိုၼ်းႁူႉၸဵမ်ပိုင်း
11 သႅင်လီသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း
12 တၢင်းႁၵ်ႉလႄႈတၢင်းဢၢၼ်း
13 ႁူဝ်ၸႂ်ပၢၵ်ႇလၢႆႇ
14 လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်
15 ထုၵ်ႇလီလိုမ်းပႅတ်ႈၶဝ်
16 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၵ်ႉပဵၼ်ၼႆ
17 ဢမ်ႇၸွမ်းလႆႈၸႂ်ၼွင်ႉ
18 ပွင်ႇၸႂ်သေၵမ်း
19 ၶဵၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ
20 ၸွင်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉႁိုဝ်
21 ငူးၵိၼ်ႁၢင်
22 တိင်ႇႁူၺ်ႇလဵဝ်
23 ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ
24 ပၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
25 မႂ်ႇသုင်လွႆတႆးလႅင်း
26 မႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ
27 လူဝ်ႇလႆႈလိုမ်း
28 သၢဝ်LEO
29 သၢဝ်ၵေးသီး
30 သႅၼ်ၸဵပ်းၸႂ်
31 ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ
32 ၶိူဝ်းႁိူၼ်းလုင်းသႅင်
33 ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢႆးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ
34 ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ-ၵေးသီး

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ 34ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。