ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း9ပုၵ်ႈ

1 စိုင်းချစ်ရတဲ့ရတနာ-kစိုးလေး
2 မွင်းၼွင်ႉမိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ-ၸၢႆးဢွၼ်ႇလႅင်း
3 ၽၢၵ်ႇထိုင်ၵေႃႉမွင်းပ်ႂႉ-ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
4 ထိုင်ၵေႃႉႁဵတ်းလႆႈ-ၸႆၢးတိုၼ်းလီ
5 ၵတ်းၸ်ႂ-ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်
6 ၶိုၼ်းလိူၼ်လၢဝ်-ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း
7 ၽဝပၢၼ်ဢမ်ႇထိူၵ်ႈ-ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
8 ၸွမ်းၸ်ႂသူၵမ်း-ၸၢႆးပီႈ
9 ၵိင်ႇမႆႉႁႅင်ႈၸဵပ်းၸ်ႂ-ၸႆၢးၶမ်းဢူး

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း9ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。