ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼၢင်းၼၢင်း 82ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ฮู้ ถึง เส ป่อก มา แล
2 ငဝ်းလိူၼ်ငဝ်းလၢဝ်
3 တူၵ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ
4 တေမိူဝ်းၼႆ​​ၵေႃမိူဝ်းလွႆးလွႆးၼႃႈ
5 တၢင်းမဝ်းၸပ်းၼ်ႂးၸ်ႂ
6 တၢင်းေၽ
7 တၢင်းေၽ 2
8 တၢင်းၽေ
9 တၢင်းႁၵ်ႉပီႈေတၶိုၼ်းၼႃႈ
10 တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇလႅၵ်ႈလႆၢႈ
11 တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇၽၢင်း
12 တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ
13 တၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉဝႆႉတႃႇပီႈေၵႃႉလဵဝ်
14 တႆးယႃႇလိုမ်းတႆး
15 ပီႈၸၢႆးၼွင်ႉ​​တေၵႂႃႇယဝ်ႉ
18 ပူၼ်ႉသူပ်ႈယဝ်ႉလူး
19 ပၼ်ႁူဝ်ၸ်ႂမုင်ႈမွင်းမွင်းၸွမ်း
20 ပၼ်ႁူဝ်ၸ်ႂမုင်ႈမွင်းၸွမ်း
21 မိူဝ်းလွႆႈလွႆး
22 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸဝ်ႉ
23 မႂၵ်ႇမူးလေး
24 ယႃႇပေလိုမ်းၼွင်ႉၼၢင်း
25 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး
26 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉၵူႈ
27 လိူၼ်ဢွၼ််ႇလႅင်းယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်
28 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ – သၶႁ&ၼွင်ႉၼူၼ်း
29 သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်
30 သဵင်ၶၼ်တွင်ႉေလႃး
31 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
34 သဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ
35 သဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ-ၼၢင်းၼၢင်း&ၸႆၢးၶမ်းဢွၼ်ႇ
37 သွင်ႁူဝ်ၸ်ႂႁၵ်ႉ
38 ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉၸႆၢးဢိူၺ်
39 တမိူဝ်းၼႆေၵႃႈမိူဝ်းလႆွးလႆွး
40 ၵႃႉသုမ်းႁၵ်
41 ၵႃႉသုမ်းႁၵ်ႉ[ Live ]
42 ၶႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႈထိုင်ၸႆၢးေၵႃႉႁၢၼ်
43 ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႁူဝ်ၸ်ႂ
44 ၵူၼ်းၸ်ႂၼမ်
47 ၵေႃႉႁၵ်ႉတႄႉမွင်းပႂ်ႉယူႇ-ၼၢင်းမွၵ်ႇမူၺ်လႅင်း
48 ၵဵင်းတုင်ပွတ်းဢွၵ်ႇ
49 ၵႂၢမ်းတႆး
50 တေၶွႆႈၵၼ်ယူႇ
51 ၵႂႃႇမိူဝ်းလွႆးလွႆး
53 ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိူၼ်လႅင်း
54 ၶွပ်ႈၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်
55 ၸ်ႂထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးယူႇလ်ႂ
56 ၸ်ႂထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးလ်ႂ
57 ၸ်ႂပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
58 ၸ်ႂယ်ႂႇပီႈေၵႃႉလဵဝ်
59 ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မၼ်းမီးလ်ႂ
61 ၼိုင်ႈဢမ်ႇေပႃးသွင် – ၼၢင်းၼၢင်း ၵဵင်းတုင် [ Live ]
62 ၼ်ႂးၸ်ႂတူင်ႉၸွမ်းတႃႇေသႇ
63 ၼၢင်းၼၢင်း
65 ၽူဝ်ၶီႈလဝ်ႈမေးၵူၼ်းလွင်း-ၼၢင်းၼၢင်း&ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယ
66 ၽ်ႂေတပဵၼ်ေၵႃႉပႆၢႈတဵတ်ႇ
67 ၽၢတ်ႇၵႂႃႇေပႉမႃးႁိုင်
68 ႁတ်းႁၵ်ႉ
70 ႁူဝ်ၸ်ႂတူင်ႉၸွမ်းတႃႇေသႇ
71 ႁူ့ထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႃႈ
73 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႃႈ(live)
74 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႄႈ
76 ႁွင်ႉႁႆႈႁႃပီႈ
77 ႁၵ်ႉဢမ်ႇလိုမ်း
78 ႁၵ်ႉေတႉႁၵ်ႉသုတ်းပၢၼ်
79 ႁၵ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ-ၼၢင်းၼၢင်း ၵဵင်းတုင်
80 ႁႂ်ႈၸၢႆးႁူႉထိုင်
81 ꩡႂ်ပဵဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
82 ꩹ူၼ်းꩡႂ်ၼမ်

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼၢင်းၼၢင်း 82ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。