ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း-ၼၢင်းၼၢင်း 7ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ပီႈၸႆၢးၼွင်ႉတေၵႂႃႇယဝ်ႉ
2 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
3 ၵူၼ်းၸႂ်ၼမ်
4 ၸႂ်ထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးယူႇလႂ်
5 ၸႂ်ပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
6 ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မၼ်းမီးလႂ်
7 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလေႈ

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း-ၼၢင်းၼၢင်း 7ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。