ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇ – ၼၢင်းၼၢင်း

ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ၵၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ပီႈ
2 ၶိုၼ်းလိူၼ်လႅင်း
3 ႁၵ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
4 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး
5 ယႃႇပေလိုမ်းၼွင်ႉၼႃႈ
6 ၼိုင်ႈဢမ်ႇပေႃးသွင်
7 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႁွင်ႉႁႆႈ

ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇ – ၼၢင်းၼၢင်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。