ၼၢင်းၼၢင်း-ၵူၼ်းၸႂ်ၼမ်

ႁွင်ႉ – ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ၸ်ႂထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးယူႇလ်ႂ
2 ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်းမၼ်းမီးလ်ႂ
3 ပီႈၸႆၢးၼွင်ႉတေၵႂႃႇယဝ်ႉ
4 ၵူၼ်းၸ်ႂၼမ်
5 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
6 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႃႈ
7 ၸ်ႂပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
8 သဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ
9 ၵၢင်ၸ်ႂၵေႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
10 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸဝ်ႉ
11 ၶေႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႈထိုင်ၸႆၢးၵေႃႉႁၢၼ်
12 တေမိူဝ်းၼႆၵေႃႈမိူဝ်းလွႆးလွႆး
13 ငဝ်းလိူၼ်ငဝ်းလၢဝ်
14 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး

ၼၢင်းၼၢင်း-ၵူၼ်းၸႂ်ၼမ်


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。