ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ – ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း&ၼၢင်းၼၢင်း

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း&ၼၢင်းၼၢင်း
1 တၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉဝႆႉတႃႇၸႆၢးၵေႃႉလဵဝ်-ၼၢင်းၼၢင်း
2 မႆၢၸႅၼ်ႇၵဝ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း-ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း
3 ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး-ၼၢင်းၼၢင်း
4 ဢမ်ႇယုမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၵႂၢမ်းသူ-ၼၢင်းၼၢင်း
5 ၵဵင်းတုင်ပွတ်းဢွၵ်ႇ-ၼၢင်းၼၢင်း
6 ၸမ်တေၶၢတ်ႇယဝ်ႉ-ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း
7 ၸႂ်ၼၢင်းတႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသိူဝ်းယဝ်ႉ-ၼၢင်းၼၢင်း
8 ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈၽႃႇသႃႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်-ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း
9 ႁၵ်ႉၵေႃႉယုမ်ႉၼႄ-ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း

ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ – ၸႆၢးမွင်းဝၼ်း&ၼၢင်းၼၢင်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。