ၸွမ်းႁႃေပႃးႁိူဝ်ႉ

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးယီႈဝူင်း
1 မိူဝ်ႈပီႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး
2 ထူင်ငိုၼ်းၶမ်းပီႈဢမ်ႇမီး
3 သွင်ဝၼ်းမိူၼ်ပီၼိုင်ႈ
4 မူဝ်
5 ၶမ်းၼွင်ႉၸႂ်ၼမ်
6 ယိင်းမေႃလႅၼ်
7 ၸွမ်းႁႃပေႃးႁိူဝ်ႉ
8 ၸႆၢးဢမ်ႇထၢင်ႇ
9 တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉတႃႇၶမ်းၵေႃႇလႅဝ်
10 ယိင်ႈၸ်ႂသုင်
11 ထူႇႁၵ်ႉပီႈၸွပ်းပိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ(႒)
12 မႄးၵုမ်းႁၵ်ႇ
13 သၢဝ်ပိူင်းၶွၼ်

ၸွမ်းႁႃေပႃးႁိူဝ်ႉ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。