တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢး

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးလူင်းတိပ်ႉ
1 တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးယူႇ
2 တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢး
3 တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉတႃႇၼူၼ်းေၵႃႉလဵဝ်
4 ပီႈၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
5 မဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
6 မူၺ်
7 မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ
8 မွၵ်ႇၵွၼ်ႁိူၼ်းႄလႈ
9 မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း
10 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂလႆႈလၢတ်းၵႂၢမ်း
11 လိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်
12 လွႆသၢမ်သိပ်း
13 ဝူတ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း
14 သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်
15 သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်(live)
16 သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႂႃႇ
17 သိုပ်ႇႁွမ်ႁႅင်း
18 သေလႆၢ
19 သၢဝ်ထုင်ႉမၢဝ်း
20 သႅင်ႇတၢင်းၵိၼ်
21 ဢမ်ႇထိူၵ်ႈ
22 ဢမ်ႇႁၵ်ႉေၵႃႈၸႆၢးဢမ်ႇၶီ
23 တၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃႈယူႇ
24 သေလႆၢ
25 ေၵႃႉႁၵ်ႉမိူင်းၵႆ
26 ၵွပ်ႈၵဝ်ပဵၼ်တႆး
27 ၵၢင်ၸႂ်မႄႈ
28 ၵၢင်ၸႂ်​မႄႈ
29 ၵၢမ်ႇတူၵ်းလိုၼ်း
30 ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ
31 ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ – ၸႆၢးလူင်းတိပ်ႉ
32 ၶုၵ်းၸ်ႂလႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်
33 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ
34 ၶုၵ်ႉၸ်ႂလႆႈတီးၵိူတ်ႇပဵၼ်
35 ၸ်ႂထိုင်သူၶမ်း
36 ၼမ်ႉတႃၸႆၢးဢမ်ႇပၼ်လႆ
37 ၼိုင်ႈႄၵႇၼိုင်ႈမၼ်း
38 ၼူၵ်ႉႁၢင်ႈလီ
39 ၼွင်ႉသၢဝ်မိူင်းပဵင်း
40 ၼွင်ႉၶမ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
41 ၼွင်ႉၼၢင်း
42 ႁၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈလမ်းဝူင်း

တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢး


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。