ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸၢႆးသႅၼ်ၸိူင်း 13ပုၵ်ႈ

1 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငိုၼ်း
2 မွၵ်ႇႁွမ်ႁူၺ်းမိူင်းၵႆ
3 မွၵ်ႇမူဝ်ႁွမ်
4 မူၺ်
5 ၾႃႉလင်သေလၢႆၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း
6 သင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၵ်းယႃႇပေၶႂ်ႈပိတ်း
7 သၢဝ်ထုင်ႉပူင်း
8 သၢဝ်ၼွင်ႉဝဵင်းလူင်
9 ၵၢမ်ႇပၢၼ်ၶႃႈၸၢႆး
10 ၸႂ်ၵူၼ်းၶူင်းၵၢင်
11 ၸႂ်တႆးလၢႆးမႂ်ႇ
12 သၢဝ်ထုင်ႉတမ်ႇၽၢၵ်ႇ
13 ႁၼ်တူဝ်ပႆႁၼ်ၸႂ်

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသႅၼ်ၸိူင်း 13ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。