ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸၢႆးသၢႆလႅင်းသႂ် 21ပုၵ်ႈ

1 တီႈမႆၢတွင်းတီႈၼိုင်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း
2 တူဝ်ပီႈၵႆၸႂ်ပီႈၸမ်
3 တႃႇတႆးၵတ်းယဵၼ်
4 ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း
5 ယိင်းလၢႆၸႂ်
6 လိူၵ်ႈၵူတ်ႇႁိုဝ်လႆႈ
7 ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းလႄႈတႆး
8 သၢဝ်ၶီႈလေႇ
9 သၢဝ်ၼႂ်းၾဵတ်းၸႂ်သုင်
10 သၢဝ်ၼႂ်ၾဵတ်းၸႂ်သုင်
11 ဢမ်ႇလိုမ်းသူလႆႈ
12 ၵူၼ်းၽၢၼ်
13 ၵႆႉၼႃႇ
14 ၸႂ်ထိုင်ႁိူၼ်းႁဝ်း
15 ၽိုင်ႈထိုင်းယႃႇပၼ်ႁၢႆ
16 ၽွင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း
17 ၽၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်
18 ၾိင်ႈထုင်းယႃႇပၼ်ႁႆၢ
19 ႁိုဝ်တေၶႂ်ႈယၢၼ်
20 ႁိူၼ်းႁွင်ႇသေႉႁိူၼ်းၸၢၼ်း
21 ႁႂ်ႈယိင်းႁၵ်ႉၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸၢႆးသၢႆလႅင်းသႂ် 21ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。