ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း

1 ၼွင်ႉပဵၼ်ၸူႉႁၵ်ႉၽ
2 ၼူၼ်းႁၢင်ႈလီ
3 ဢမ်ႇၸင်းၵေႃႈလႆႈလိုမ်း
4 ယႃႇထၢမ်ၵွပ်ႈသင်
5 တိင်ႇၾႃႉလင်
6 ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ
7 ပီႈဢမ်ႇပေႉၸႂ်ႁွင်ႉလႆႈၼွင်ႉ
8 ၵေႃႉႁၵ်ႉမိူင်းၵႆ
9 လူင်ႇမွၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်
10 ၵၶငတၢင်းႁၵ်ႉ
11 ၵေႃႉတူၵ်းသုမ်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。