ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇပူႇပီး

1 မူဝ်လၢဝ
2 ၸႂ်ထိုင်မႂ်း
3 ၸွမ်းတူၺ်းတူၺ်းၸွမ်း
4 ပပ်ႉဝၼ်းၵဝ်
5 ဝူၼ်ႉၸွမ်းဢမ်ႇၶိုတ်း
6 ႁွင်ႈငဝ်
7 ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉမွင်း
8 ယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉႁဝ်းသူ
9 ပီႈဢမ်ႇႁတ်းႁွင်ႉ
10 တၢင်းပိူင်ႈၵဝ်
11 ဢမ်ႇမေႃတိူဝ်ႉၸႂ်
12 ဢေးယိင်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇပူႇပီး


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。