ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း || ၶႅပ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း မၢႆ-2 ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ် 1

1 တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး
2 ဢဝ်ၸႂ်မႂ်းဝႃႈ
3 ႁၵ်ႉဢဝ်ၾၼ်ပေႃးပၢႆႈ
4 ပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်
5 သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉမူႇၸေႊၼမ်ႉၶမ်း
6 ယႃႇပေတူၵ်းၼမ်ႉတႃ
7 ႁႅင်းဢီး
8 တၢင်းႁၵ်ႉၾႃႉမႅပ်ႈ
9 ၼမ်ႉတႃၼွင်း
10 ဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းလႄႈၼွင်ႉ
11 ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ
12 တိုၵ်း
13 ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလိုမ်း
14 လၵ်ႉႁၵ်ႉ
15 သၢဝ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ
16 သၢဝ်ၶူၼ်ႁူဝ်ပွတ်း
17 ၵၶင တၢင်းႁၵ်ႉ
18 ၵႂၢမ်းပႅင်းမၢဝ်ႇသၢဝ်||ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း&ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
19 ၵႆသေၵႆ
20 ၸႂ်ထိုင်သူ
21 ၸႂ်ႁၵ်ႉၾၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်း
22 ၽွမ်ႉသဵင်ၵွင်မွင်းသႅင်ႇ
23 ၽၢတ်ႇယၢပ်ႇ
24 ၾႆးငႃးလႅမ်
25 ႁဝ်းပဵၼ်တႆးဢၼ်လဵဝ်
26 ႁူဝ်ၸႂ်ပၢၼ်းသီ
27 ႁၵ်ႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
28 ႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း || ၶႅပ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း မၢႆ-2 ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ် 1


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。