ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ် – ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ10ပုၵ်ႈ

1.ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်းသႄႈ
2.တႆးယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉၵိၼ်းၸႂ်
3.ၸဝ်ႈလွႆတႆးလႅင်း
4.မိူင်းတႆးထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ
5.ထီႈသၢမ်တူဝ်
6.သၢဝ်သၢဝ်သၢဝ်
7.ယႃႇၵုမ်ႇသေႉၼေးၵၼ်
8.မိူင်းပိူၼ်ႁိုဝ်မိူၼ်မိူင်းႁဝ်း
9.ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႃးပိူင်ႈၵၼ်
10.လုၵ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ

ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ် – ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ10ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。