ၽဵင်းၵႂၢမ်းငူမ်ႈလီထွမ်ႇ | ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈလီထွမ်ႇ ၼၢင်းလၢဝ်ႁိူင်း 8ပုၵ်ႈ

ၽဵင်းၵႂၢမ်းငူမ်ႈလီထွမ်ႇ
ႁွင်ႉ : ၼၢင်းလၢဝ်ႁိူင်း
1.ပေႃႈႁၢင်ႉဢွၼ်ႇၽ်ႂလ်ႂ
2.ၸွင်ႇသူႁူႉႁႃႉ
3.ႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ်
4.ၼၢင်းၽိတ်းလွင်ႈသင်
5.မၢဝ်ႇတႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
6.ၵွပ်ႈသင်လႃႇ
7.ႁူဝ်ၸ်ႂႁုပ်ႇမႆႈ
8.ႁၵ်ႉလဵၼ်ႈလဵၼ်ႈ

ၽဵင်းၵႂၢမ်းငူမ်ႈလီထွမ်ႇ | ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈလီထွမ်ႇ ၼၢင်းလၢဝ်ႁိူင်း 8ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。