ၸႆၢးမူး ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈ 14 ပုၵ်ႈ

1.ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
2.မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇ
3.ထိုင်ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်း
4.သင်ႇသၢဝ်ၼွင်ႉယူၼ်း
5.ဢမ်ႇမိူၼ်မၢဝ်ႇလႄႇၵေႃႇ
6.ႁ်ႂႈၵဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်း
7.သၢင်ႇဢွၼ်ႇလိုပ်ႈဝူဝ်းၵႆၢး
8.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း
9.ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႃးဝွၼ်
10.ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇၸမ်တေႁၢမ်း
11.မႃးႁိမ်းၶူးသွၼ်
12.ယႃႇလိုမ်းမႄႈမိူင်းတႆး
13.ပွႆးဝၼ်းတႆး
14.ပီးပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း

ၸႆၢးမူး ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈ 14 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。