ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၸႆၢးမူး

1 ငွႆးတင်ႈလမ်
2 ငွႆးတဝ်ႈလမ်
3 တၵႆၢႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ
4 တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ
5 တၵႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ
6 တႃႇၵျေႃႇ
7 ထိုင်ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်း
8 ပီႊမ်ႂႇလီႉေသႃး
9 ပႃႇမႃႇတပ်ႉမတေႃႇ
10 ပႃႇမႃႇတပ်ႉမတေႃႇ
11 ပႅင်း
12 ပႅင်း
13 ပႆႇၸင််ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉၶူဝ်ႉမွၵ်ႇ
14 မူဝ်
15 မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်
16 မူဝ်ႁၢင်ႈလီ
17 မၢင် 1985
18 မၢင် 75 ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ
19 ယၢမ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈႁိူၼ်းၸၢင်
20 ယႃႇၼႅတ်ႈႁွင်ႉလုင်း
21 ယႃႇပေႁွင်ႉလုင်း
22 လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး
23 ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း
24 ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း
25 ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး
26 သင်ၵူဝ်တႆၢၵေႃႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း
27 သြႃႇ
28 သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း
29 သႃႈၶူမ်ၼမ်ႉလၼ်ႈ
30 ဢႆၢႈသူႇယႃႈၵွၼ်းပျွင်း
31 တဢဵၼ်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁူိဝ်
32 ဝႇသၼ်ႇတႃႇရႃႇပၢၼ်မႂ်ႇ
33 ၵ.ၶ.င.ၽၢတ်ႇယၢပ်ႇ
34 ၵေႃႉၸႆၢးတႄႉ
35 ၵေႃႉႁၵ်ႉပွတ်းႁွင်ႇ
36 ၵွပ်ႈငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်း
37 ၵွပ်ႈၵဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်း
38 ၵၢင်ၸ်ႂၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
39 ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
40 ၵၢမ်ႇႁၵ်ႉမူဝ်
41 ၵၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈသွင်ၸဝ်ႈ
42 ၵႂၢမ်း….လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ
43 ၵႃႇထႃႇလိုပ်ႈၽီၽၢၼ်
44 ၵႅပ်ႉၼိူင်ႈတူၼ်ႈတီး
45 ၶမ်းၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း
46 ၶိူဝ်းႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ်
47 ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း
48 ၶွပ်ႈၶူပ်ႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
49 ၶၢဝ်းၼႃး
50 ၶႅၵ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း
51 ၸိမ်
52 ၸ်ႂထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ
53 ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ
54 ၼႆဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်
55 ၼႆၢးၸရေးလုမ်းလူင်ပိူၼ်ႈ
56 ၽဝတႆးႁၢပ်ႇေၶျႃး
57 ၽဝတႆးႁၢပ်ႇၶျေႃးမၢၼ်ႈ
58 ႁူဝ်ၸ်ႂၶူးသွၼ်
59 ပဵၼ်သိူဝ်ယႃႇၵိၼ်ယိူဝ်ႈ
60 မဝ်းယႃႇပူႉ မိူင်းတူၼ်
61 မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ် သီႇေပႃႉ
62 ယႃႇေၶျႃႉ
63 လုၵ်ႈယိင်းၼၢင်းယီႈသႅင်ေၵႃႇ
64 သတ်ႉၸတ်ႉၽတ်ႉမတ်ႉႁတ်ႉ
65 ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ

ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၸႆၢးမူး


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。