ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ 7 ပုၵ်ႈ

1. တႆးယႃႇတဵၵ်းတဵင်တႆးၶိုၼ်း
2. ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ
3. ပိုၼ်းႁၢႆႉမိူင်းတႆး
4. ၽဝသိုၵ်းပွတ်းႁွင်
5. မိူင်းတႆးထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ
6. ယွၼ်ႉသင်
7. ၵွပ်ႈပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ 7 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。