ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸွမ်လႅင်း(ZOMLANG ZL)

1 Lose သုမ်း
2 Love ႁၵ်ႉ
3 MONEY,MONEY (ငိုၼ်း)
4 Sorry ၶႂၢင်ႉပၼ်
5 WITHOUT YOU(ဢမ်ႇမီးမ်ႂး)
6 Waiting ၵေႃႉမွင်းပႂ်ႉ
7 YING NAW KHAM ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၾူၼ်
8 တၢင်းလၢတ် လႄႈတၢင်းႁဵတ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်
9 ပေႃးလႆႈယဝ်ႉၸွမ်လႅင်း
10 ပဵၼ်ဝူတ်ႈဝၼ်းလင်
11 ပဵၼ်ၵေႃႉတူၵ်းလိုၼ်း
12 ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိူဝ်ၵေႃႈတေႁၵ်ႉ
13 ပွႆႇႁႂ်ႈမႂ်းသိူဝ်း
14 မေးဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း
15 မႆႈၸႂ်ၸွမ်းသူ
16 ယွမ်း
17 ယႃႇပေၵုမ်ႇလၢႆၸ်ႂ
18 ယႃႇၸ်ႂလမ်ယဝ်ႉ
19 လိုမ်း
20 လိုမ်းဢမ်ႇလႆႈ
21 လွင်ႈဝၼ်းလင်
22 ဝႆႉၸ်ႂၽိတ်း
23 ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်
24 ဢမ်ႇႁိင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၶႃႈ
25 ၵဝ်ၵူဝ်
26 ၵဝ်ၽိတ်းၵူၺ်း
27 ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ
28 ၵူဝ် SAI BEE
29 ၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇ
30 ၸ်ႂလမ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸွင်ႇမ်ႂး မီးတင်းသိူဝ်း
31 ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁူႉထိုင်ႁိုဝ်
32 ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်
33 ၸွမ်လႅင်းX3ၶၢဝ်းယူႇၵႆၵႆသေမႆႈၸ်ႂ
34 ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ချယ်ရီသက်သေ မောင့်မျက်ရည်
35 ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း မွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ႉ
36 ၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ် ယႃႇၸူႇႁူဝ်ၸ်ႂ
37 ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း တွင်းလေႃးၶမ်း
38 ၸႆၢးသႆၢလႅတ်ႇ ပေႉၸ်ႂယဝ်ႉမူဝ်ႁွမ်
39 ၼွင်ႉၸၢမ်ႁွမ် ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
40 ၼၢင်းငရၢႆး
41 ႁၵ်းလင်

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸွမ်လႅင်း(ZOMLANG ZL)


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。