တၢင်းႁၵ်ႉသႅတ်ႉၸႃႇၵိင်ႇၵလႃႇ

1 တၢင်းႁၵ်ႉသႅတ်ႉၸႃႇ ၵိင်ႇၵႇလႃႇ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးသီလွၼ်ႉ
2 ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေၽႂ် -တႅမ်ႈ ၸႆၢးသီလွၼ်ႉ
3 ႁဵတ်းလႆႈၼိူဝ်ၼၢင်း -တႅမ်ႈ ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယႃႉ
4 ယႃႇပေႁႆႈၸႆၢးမေႃလႅၼ် -တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်
5 သႆၢငႆၢပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးမွင်းလႅင်း
6 ၸႂ်ႁူၵွပ်ႈပီႈ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယႃႉ
7 လွႆးလွႆးၼႃႈၸႆၢးမိူင်းၵႆ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးၸၢၼ်ႇယႃႉ
8 ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇ -တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်
9 ၼမ်ႉၶူင်းတိုၵ်ႉလႆယူႇ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးမွင်းလႅင်း
ႁွင်ႉ မွင်းလႅင်း ယုမ်ႉယဵၼ်
10 ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ယဝ်ႉ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးၾႃႉသႂ်
11 ၸွပ်ႇႁႃပၼ်လႄႈၼမ်ႉသႆၢ -တႅမ်ႈ ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယႃႉ
12 လွမ်ႁႆႈၼႂ်းၸႂ် – တႅမ်ႈ သိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်း
13 ၼ်ႉထိုင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး -တႅမ်ႈ သိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်း
14 မွင်းၶိုၼ်းမွင်းဝၼ်း -တႅမ်ႈ ၸႆၢးသီလွၼ်ႉ

တၢင်းႁၵ်ႉသႅတ်ႉၸႃႇၵိင်ႇၵလႃႇ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。