ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၼၢင်းသီဝၼ်း 20 ပုၵ်ႈ

1.ၽွမ်ႉယူႇႁိုဝ်
2.ၵူၼ်းမေႃလႅၼ်၊ႁွင်ႉ
3.ၵေႃႉၼၢင်းႁၢၼ်
4.တမ်းၸႂ်ႄလႈ
5.တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉတေဢၢၼ်းပေႉၸႂ်
6.တၢင်းႁၵ်ႉဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
7.ၼမ်ႉၾူၼ်လႄႈၼမ်ႉတႃ
8.ပွႆႇႁႂ်ႈမွင်း
9.ပေႃးမီးပိၼ်ႇၺႃႇတေသိူဝ်းသႃႇ
10.ၽွမ်ႉၵၼ်ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ်
11.ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉၵိုမ်း
12.မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉ
13.မွင်းဝၼ်းထူပ်းႁၼ်
14.ယႃႇေပၶ်ႂႈႁၵ်ႉ
15.ဝႆႉမိူၼ်ၼွၼ်းၾၼ်
16.သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈ
17.ႁၵ်ႉလိူဝ်ၾႃႉလိၼ်
18.ႁွင်ႉၸွမ်းဝႃႇသၼႃႇ
19.ဢမ်ႇႁၵ်ႉၼၢင်းေၵႃႈဢမ်ႇၶီ
20.ႄမႈ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၼၢင်းသီဝၼ်း 20 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。