ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸႆၢးလၢဝ်တွၼ်း 5ပုၵ်ႈ

1.ၶၢၼ်ၸႂ်ၸႆၢးႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူ
2.တႆးေပႉၼၢၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်
3.ၼမ်ႉတႃၵိုင်ႇမိူင်း
4.ႁႂ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်းသေ
5.ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇၸႆၢးလၢဝ်တွၼ်း 5ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。