ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇပွင်ႇၾႃႉ 9ပုၵ်ႈ

1.ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသိူၼ်း
2.ႁၵ်ႉယူႇၵေႃႈဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁူမ်ႈၶၢင်းလႆႈ
3.ႁၵ်ႉမိူၼ်ၼွၼ်းၾၢၼ်
4.လွမ်ဝူၼ်ႉၸႂ်ထိုင်
5.ယႃႇႁၢႆႈယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉ
6.မုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇ
7.မီးဝူတ်ႈလႄႈႁၵ်ႉ
8.ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁၵ်.
9.ၼမ်ႉတႃသိူင်ႇၼႂ်းၵႄႈၾူၼ်

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇပွင်ႇၾႃႉ 9ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。